Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI

>k aangaande den ontvangavond op de villa der Jepantschins, waarop Bjelokonskaja verwacht werd, had Warwara Ardaljonovna volkomen terecht gesproken ; inderdaad werden op dien avond gasten verwacht, maar toch had ze ook daar zich weer

wat scherper uitgedrukt dan betaamde. Inderdaad was de zaak zeer haastig opgezet en zelfs met een totaal overbodige zenuwachtigheid, en dat speciaal wel omdat in deze familie „alles zoo ging als bij niemand anders". Alles vond zijn verklaring in het ongeduld van Lisaweta Prokofjevna, die „niet langer in twijfel wenschte te blijven", en in het hevig bezorgd zijn der beide ouderharten voor het geluk van hun geliefde dochter. Bovendien vertrok Bjelokonskaja inderdaad ook weer spoedig, maar aangezien haar protectie werkelijk veel in de wereld te beteekenen had, en aangezien men hoopte, dat zij den vorst welgezind zou zijn, rekenden de ouders er ook op, dat „de wereld" Aglaja's bruidegom direct uit de handen der almachtige oude vrouw zou aannemen, en dat, indien er dan ook aan hem al iets zonderlings mocht zijn, dit onder een zoodanige bescherming heel wat minder zonderling zou lijken. Daarin bestond ook de heele moeilijkheid, dat de ouders met geen mogelijkheid zelf konden beslissen: is er aan die zaak iets vreemds, en, zoo ja, in hoeverre dan ? Op het huidige oogenblik was een vrindschappelijk en open oordeel van menschen van gezag en competentie gewenscht, nu, dank zij Aglaja, nog niets definitief was besloten. En in elk geval moest, vroeg of laat, de vorst in de wereld gebracht worden, van welke wereld hij nog geen aasje begrip had. In 't kort, men was van plan hem te „vertoonen". De avond zou zeer eenvoudig zijn; men verwachtte enkel eenige „huisvrienden", in zeer klein getal. Behalve Bjelokonskaja was nog een dame gevraagd, de vrouw van een zeer deftig heer en „hoogmogende". Wat jonge menschen aangaat, rekende

Sluiten