Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterken maar toch eenigszins onvolledigen indruk maakte. Onder deze gebeurtenissen was een bezoek van Lebedef.

Lebedef verscheen vrij vroeg, om goed negen uur en was vrijwel smoordronken. Al merkte de vorst in den laatsten tijd niet veel op, toch was het hem opgevallen, dat sinds generaal Iwolgin van hen weg was gegaan, dus nu al drie dagen, Lebedef zich zeer slecht gedroeg. Het was of hij opeens verschrikkelijk smerig en vettig was geworden, zijn das zat scheef en de kraag van zijn jas was gescheurd. Thuis speelde hij zelfs op, zoo dat het over den hof heen te hooren was; Wjera was een keer in tranen binnen gekomen en had een en ander verteld. Toen hij nu opdaagde, redeneerde hij zeer zonderling, terwijl hij zich op de borst sloeg en zich van iets beschuldigde.

— Ik heb .... ik heb de vergelding voor mijn verraad en

gemeenheid gekregen ik heb een oorveeg gekregen! was

eindelijk het tragisch slot zijner beweringen.

— Een oorveeg! Van wien?.... En dat zoo vroeg op den morgen?

— Vroeg op den morgen? glimlachte Lebedef sarcastisch; -— tijd is daarbij van geen beteekenis .... zelfs niet bij een physieke vergelding .... maar de mijne was moreel.... ik heb een moreele oorveeg, maar geen physieke, gekregen!

Hij ging plotseling zonder omslag zitten en begon te vertellen. Zijn verhaal was zeer onsamenhangend; de vorst fronste het voorhoofd en wilde graag heengaan ; maar eensklaps troffen hem enkele woorden. Hij werd star van verwondering 't Waren vreemde zaken, die de heer Lebedef vertelde.

Eerst had hij het blijkbaar over den een of anderen brief; de naam van Aglaja Iwanovna werd uitgesproken. Daarop begon Lebedef eensklaps met heftigheid den vorst zelf verwijten te doen; men kon eruit opmaken, dat hij door den vorst beleedigd was. De vorst had hem n.1. aanvankelijk zijn vertrouwen geschonken in zaken met een zeker „personage" (met Nastasja Filippovna); maar later geheel met hem gebroken en hem smadelijk weggejaagd, en was daarin zelfs

Sluiten