Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Neen ... frisscher ... en zelfs fatsoenlijker ... eerst na de vernedering ben ik zoover gekomen . .. zooals ik er nu uitzie.

— Nu, goed, laat mij alleen.

Dit verzoek moest trouwens nog eenige keeren herhaald worden, voordat de gast eindelijk het besluit vatte om te gaan. Hij had de deur al wijd open, toen hij weer terugkeerde, op de teenen tot midden in de kamer liep en opnieuw met zijn handen teekens ging maken, aanduidende hoe men een brief opent; hij waagde niet meer zijn raad in woorden uit te spreken; dan vertrok hij met een stillen en vriendelijken glimlach.

Het aanhooren van dit alles was den vorst zeer zwaar gevallen. Als voornaamste en bizonder feit sprong eruit naar voren, dat Aglaja in hevige opwinding verkeerde, in hevige besluiteloosheid, in hevige marteling (de vorst zei bij zich zelf: „uit jalouzie"). Ook was uitgekomen, dat slechte lieden haar zeker hadden verontrust, en het was wel zeer vreemd, dat zij hun zooveel geloof had geschonken. Ongetwijfeld waren in dat onervaren, maar heftige en trotsche kopje zekere eigenaardige plannen gerijpt, misschien zelfs verderfelijke en ... nergens op gelijkende.... De vorst was hevig geschrokken en wist in zijn verwarring niet wat hij doen moest. Er moest onverwijld iets worden voorkomen, dat voelde hij wel. Hij keek nog eens naar het adres van den gesloten brief; o in het ééne was voor hem geen twijfel of onrust, omdat hij vertrouwde; maar er was iets anders met dien brief, dat hem onrustig maakte; hij vertrouwde Gavrila Ardaljonowitch niet. En toch was hij besloten hem dien brief persoonlijk te overhandigen, en reeds had hij daartoe het huis verlaten, toen hij onderweg zich anders bezon. Bijna vlak bij de woning van Ptitzin kwam, alsof t zoo zijn moest, Kolja aan; toen droeg de vorst hem op om den brief zijn broeder in handen te geven, alsof hij hem regelrecht van Aglaja Iwanovna zelf gekregen had. Kolja vroeg niet verder en bezorgde hem, zoodat Ganja zich er zelfs geen voorstelling van kon maken, dat de brief over zooveel tusschenstations gekomen was. Toen de vorst weer thuis

47

Sluiten