Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook kon hij zich op de vriendschap van een bekend Russisch poëet beroemen (er is een heele reeks schrijvers, die graag in druk zien getuigd van hun vrindschap met een groot maar gestorven kunstenaar) en hij was nog zeer kort geleden bij de Jepantschins geïntroduceerd door de vrouw van den „hoogmogende". Deze dame gold voor een beschermster van literatoren en geleerden en werkelijk had ze ook een of twee schrijvers een pensioen bezorgd, door tusschenkomst van invloedrijke lieden, die zij kende. Zij had op haar wijze een zekere beteekenis. Het was een dame van vijfenveertig (dus nog een zeer jonge vrouw voor zulk een ouden man als zij had), die mooi geweest was en ook nu zich nog gaarne, uit een manie, die aan vele vijfenveertig jarige dames eigen is, zoo weelderig mogelijk kleedde; ze had geen groot verstand en haar literatuurkennis was zeer twijfelachtig. Maar het beschermen van literatoren was bij haar net zoo'n soort manie als het zich weelderig kleeden. Vele gedichten en vertalingen waren aan haar opgedragen; twee a drie schrijvers hadden van haar vergunning gekregen om hun briefwisseling met haar, over uiterst gewichtige onderwerpen, te laten drukken ....

En daar nam nu de vorst heel dat gezelschap voor zuivere munt, voor baar goud zonder bijmengsel. Al die menschen waren op dien avond trouwens, als opzettelijk, in de allergenoeglijkste stemming en zeer met zichzelf ingenomen. Van den eerste tot den laatste toe waren zij overtuigd, dat zij de Jepantschins groote eer aandeden met hun aanwezigheid. Maar ach, de vorst had zelfs geen notie van het fijne van de zaak. Hij vermoedde bijvoorbeeld niet, dat de Jepantschins, die voornemens koesterden inzake zulk een ernstigen stap als de beslissing van het lot hunner dochter, het zelfs niet zouden gewaagd hebben om hem, vorst Ljev Nikolajewitch, niet aan dien „hoogmogende", den erkenden beschermheer van hun gezin, te vertoonen. En die „hoogmogende" zou, ofschoon hij voor zich volmaakt rustig het bericht zou verdragen hebben, dat de Jepantschins het vree-

Sluiten