Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

selijkste ongeluk had getroffen, ongetwijfeld zich beleedigd hebben gevoeld, indien zij hun dochter zonder zijn raad, en om zoo te zeggen, zonder hem te vragen, hadden verloofd. Vorst N., die vriendelijke, die onbetwistbaar scherpzinnige en zoo geheel openhartige mensch, was ten zeerste overtuigd, dat hij .... zoo iets als de zon was, die op dezen avond in het salon der Jepantschins was opgegaan. Hij rekende hen oneindig ver beneden zich, en juist die trouwhartige en edele gedachte was bij hem oorzaak van zijn wonderlijk beminnelijke ongedwongenheid en vriendschappelijkheid tegenover diezelfde Jepantschins. Hij wist zeer goed, dat hij op dien avond beslist iets moest vertellen ter betoovering van het gezelschap en was zelfs bereid dat met eenige geestdrift ten uitvoer te brengen. En toen dan vorst Ljev Nikolajewitch naar dat verhaal had geluisterd, moest hij erkennen, dat hij nog nimmer iets dergelijks, iets van zoo sprankelenden humor en zoo verwonderlijke vroolijkheid en van een naiveteit, die bijna ontroerend klonk van de lippen van een Don Juan, als vorst N. was, gehoord had. Maar hij had eens moeten weten hoe oud en afgesleten datzelfde verhaal was; hoe men het van buiten kende, hoe het tot vervelens toe in alle salons was afgedraaid, en hoe het alleen bij de onschuldige Jepantschins weer als een nieuwigheid kon gelden, als een onwillekeurige, ware en schitterende herinnering van een schitterend en bewonderenswaardig man! En eindelijk meende ook zelfs de Duitsche dichter, al gedroeg hij zich ook nog zoo vriendelijk en bescheiden, dat hij eveneens door zijn tegenwoordigheid aan dit huis eer bewees. Maar de vorst merkte die keerzijde niet op, merkte niet dat er nog iets achter deze menschen stak. En dit onheil had ook Aglaja niet voorzien. Zij zag er zelf dien avond verrukkelijk mooi uit. Alle drie de meisjes waren aardig gekleed, hoewel niet opvallend, en hadden zelfs eenigszins werk gemaakt van heur haar. Aglaja zat naast Jevgeny Pavlowitch en praatte en schertste bizonder vriendschappelijk met hem. Het was of Jevgeny Pavlowitch een wat degelijker houding aannam dan

Sluiten