Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(he! he!)... al was het ook nog zoo weinig ; ja, al was het ook nog zoo weinig (he! he!) ? Maar ik zei het omdat de overleden Nikolaj Andrejewitch Pavlischtschef zoo'n voortreffelijk man was! Een zéér grootmoedig man, heusch, dat verzeker ik u!

Men kon niet eens meer beweren dat de vorst buiten adem geraakte: hij „stikte" om zoo te zeggen „aan zijn goede hart", zooals den anderen morgen zich Adelaïde hierover uitliet in een gesprek met haar verloofde, vorst Schtsch..

— Ach mijn God ! lachte Iwan Petrowitch luid. — Waarom kan ik dan geen familie zijn zelfs van een groot-moe-dig man?

— Ach mijn God! riep de vorst uit, verlegen wordend, zich haastend en al meer en meer in vuur gerakend. — Ik... ik heb weer een domheid gezegd maar ... dat moest ook wel zoo, omdat ik . .. ik . . . ik, overigens, daar gaat het niet over! En wat kom ik er nu op aan, zeg dat alstublief, bij zulke belangen ... bij zulke geweldige belangen! En in vergelijking met zulk een grootmoedig man, want hij was dan toch, in waarheid een zeer grootmoedig man, nietwaar ? Nietwaar ?

De vorst was zelfs een en al beven. Waarom hij zoo plotseling, absoluut om niets, zich zoo opwond en in zulk een teedere verrukking geraakte, die geenszins in verhouding tot het onderwerp van het gesprek scheen te zijn, — dat zou men moeilijk kunnen uitmaken. Hij was nu eenmaal in zulk een stemming en had zelfs op dat oogenblik het gevoel van een brandende en innige dankbaarheid — misschien zelfs wel voor Iwan Petrowitch, en wel haast voor alle gasten in 't algemeen. Hij had zich al te gelukkig gevoeld. Iwan Petrowitch begon hem eindelijk veel oplettender aan te zien, ook de „hoogmogende" zag hem zeer oplettend aan. Bjelokonskaja wierp een boozen blik naar hem en kneep de lippen samen. Vorst N., Jevgeny Pavlowitch, vorst Schtsch., de meisjes, allen onderbraken hun gesprek en luisterden. Aglaja scheen verschrikt; en Lisaweta Prokofjevna had eenvoudig angst gekregen. Ze waren toch ook wonderlijk, de dochters zoowel als de moeder: zij hadden voorgesteld en besloten, dat het het

Sluiten