Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer goed mensch, en daaraan schrijf ik ook hoofdzakelijk het succes van dien sluwen vos Gouraud toe. Maar vraag mij eens, juist mij, hoeveel zorgen en onaangenaamheden ik later had met die zaak... en wel met dienzelfden Gouraud. Stel u voor, wendde hij zich plotseling tot den grijsaard, — zij wilden zelfs aanspraken op de erfenis doen gelden en ik moest toen zelfs tot de uiterste, tot energieke middelen de toevlucht nemen... om ze tot rede te brengen,... want ze zijn meesters in het vak! Ver .... bazend! Maar goddank, gebeurde dat te Moskou; ik ging dadelijk naar den graaf, en wij.... brachten hen tot rede....

— Gij kunt niet gelooven hoe ge mij bedroefd en verslagen hebt gemaakt! riep de vorst weer uit.

.— Dat spijt me; maar in den grond was dat alles, eigenlijk gezegd, niets en het zou, ook als overal, op niets zijn uitgeloopen, daar ben ik zeker van. Den vorigen zomer, wendde hij zich weer tot den grijsaard, — is ook de gravin K., naar men zegt, in een katholiek klooster gegaan in 't buitenland ; het is of de onzen geen weerstand hebben, wanneer ze zich eenmaal hebben overgegeven aan die... sluipers ... vooral in 't buitenland.

— Dat komt, naar mijn meening, alles door onze vermoeidheid, stotterde de grijsaard op, als een die 't weet; — nu, en dan hebben ze een manier van prediken.... voortreffelijk, die de hunne is.... en ze weten schrik aan te jagen. In 't jaar tweeëndertig hadden ze mij ook schrik aangejaagd, in Weenen, dat verzeker ik u; alleen heb ik me niet laten inpakken, maar ben hun ontloopen, ha-ha! Waarachtig, ik ben hun ontloopen.

— Ik heb gehoord, vadertje, dat je toen met de mooie gravin Liwitzky bent weggeloopen, naar Parijs en je post in den steek hebt gelaten, maar niet voor een jezuïet, zei eensklaps Bjelokonskaja.

,— Nu, toch ook wel voor een jezuïet; als 'ter op aankwam, was het voor een jezuïet! hervatte de grijsaard, die lachte bij de aangename herinnering. — Het schijnt, dat gij

Sluiten