Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer godsdienstig zijt, iets wat men tegenwoordig zoo zelden bij een jong mensch ontmoet, keerde hij zich beminnelijk naar vorst Ljev Nikolajewitch, die met open mond en nog geheel onder den indruk, luisterde; de oude heer wilde blijkbaar den vorst nader leeren kennen; om een of andere reden begon hij hem zeer te interesseeren.

— Pavlischtschef had een helder verstand en was een Christen, een oprecht Christen, zei de vorst eensklaps, — maar hoe kon hij dan een.... onchristelijk geloof aannemen ?... Het katholicisme,... dat is volmaakt hetzelfde als een onchristelijk geloof! vervolgde hij plotseling, met schitterende oogen voor zich uit ziende, alsof hij allen tegelijk in zijn blikken betrok.

— Nu, dat is te sterk, mompelde de grijsaard en zag verwonderd naar Iwan Fjodorowitch.

— Hoe bedoelt ge dat het katholicisme een onchristelijk geloof zou zijn? wendde zich Iwan Petrowitch op zijn stoel om. — In welken zin dan?

— Het is een onchristelijk geloof, ten eerste! zei de vorst, hevig bewogen, en uittermate scherp, — dat ten eerste, maar ten tweede is het Roomsch-katholicisme zelfs erger dan het atheïsme zelf; zoo denk ik erover! Ja, zoo denk ik er over! Het atheïsme predikt enkel de nul, maar het katholicisme gaat verder: dat predikt een verminkten Christus, een Christus dien zij belogen en beschimpt hebben, een omgekeerden Christus! Dat predikt den Anti-christ, dat bezweer ik u, dat verzeker ik u! Dat is mijn innige en lang gekoesterde overtuiging, en zij heeft mij zelf smart gekost.... Het Roomsch-katholicisme gelooft, dat de kerk niet op aarde bestaan kan zonder staatkundige macht over de heele wereld en roept uit: non possumus! Mijns inziens, is het Roomsch-katholicisme zelfs geen geloof, maar enkel de voortzetting van het West-Romeinsche rijk, en alles, te beginnen met het geloof, is er aan die idee onderworpen. De paus heeft zich van de aarde meester gemaakt, van den aardschen troon en heeft het zwaard genomen; vanaf dat

43

Sluiten