Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— O neen, o neen! Niet enkel tot de theologie, ik verzeker u van niet! Dat gaat ons veel nader aan, dan gij denkt. Daarin ligt juist onze heele fout, dat wij nog niet kunnen inzien dat dit niet alleen een theologische kwestie is! Immers ook het socialisme is een voortbrengsel van het katholicisme en het katholieke wezen! Dit kwam ook voort, evenals zijn broeder, het atheïsme, uit wanhoop, in tegenstelling tot het katholicisme in ethischen zin, om door zichzelf de verloren zedelijke macht der religie te vervangen, om den geestelijken dorst der versmachtende menschheid te stillen en haar te redden, niet door Christus, maar ook door het geweld! Dit wil ook vrijheid door geweld, dit wil ook eenheid door zwaard en bloed ! „Waag het niet in God te gelooven, waag het niet eigendom te hebben, waag het niet persoonlijkheid te hebben, fraternité ou la mort, twee millioen hoofden !" Aan hun daden zult gij hen kennen — zoo is gesproken ! En denk niet, dat dit alles voor ons zoo onschuldig en ongevaarlijk is; wij hebben een verweer noodig en zoo gauw mogelijk, zoo gauw mogelijk! Het is noodig, dat als verweer tegen het Westen onze Christus opstrale, dien wij hebben bewaard, en dien zij zelfs niet hebben gekend! Niet door slaafs aan de haak der jezuïeten ons te laten vangen, maar terwijl wij hun onze Russische civilisatie brengen, moeten wij thans voor hen treden en laat bij ons niet gezegd worden, dat zij voortreffelijk preeken, zooals iemand daar straks zei....

— Maar pardon, pardon, werd Iwan Petrowitch hoogst onrustig, terwijl hij in 't rond zag en zelfs angst begon te krijgen, — al uw ideeën zijn zeker prijzenswaardig en zeer patriottisch maar dat is alles uiterst overdreven en .... het is zelfs beter om er van af te stappen ....

— Nee, niet overdreven, maar veeleer te gering voorgesteld, heusch te gering, doordat ik niet in staat ben de uitdrukkingen te vinden, maar ....

— Maar par-don!

De vorst zweeg. Hij zat recht en onbewegelijk op zijn

Sluiten