Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoel en keek Iwan Petrowitch met vlammenden blik aan.

— Ik geloof dat het geval van uw weldoener u al te zeer is ter harte gegaan, merkte de grijsaard vriéndelijk en zonder zijn kalmte te verliezen, op. — Ge zijt licht ontvlambaar... misschien door de eenzaamheid. Indien ge langer met menschen zult geleefd hebben in de wereld, die naar ik hoop, u als een merkwaardigen jongen man, met vreugde zal opnemen, dan zal zeker uw voortvarendheid bedaren en zult ge zien, dat dit alles veel eenvoudiger is.... en bovendien komen dergelijke zeldzame gevallen .... volgens mijn meening, deels voort uit onze oververzadiging, en deels uit.. . verveling....

— Juist, juist zoo, riep de vorst uit, — een schitterende gedachte! Juist „uit verveling, uit onze verveling," niet uit oververzadiging maar integendeel uit dorst.... niet uit oververzadiging, dat hebt gij mis! En niet enkel uit dorst, maar zelfs uit koorts, uit brandenden kóórtsdorst! En .... en meen

. niet, dat het voldoende is er maar om te lachen omdat het aan zoo geringe verschijnselen zich openbaart, hier moet men naar het voorgevoel weten te luisteren! Wanneer de onzen aan een oever komen, wanneer zij gelooven dat dat een oever is, dan gaan ze onmiddellijk tot de laatste grenspalen door; hoe komt dat? Gij verwondert u nu over Pavlischtschef, gij schrijft alles toe aan zijn waanzin, of aan zijn goedheid, maar het is niet zoo! En wij zijn het niet alleen, maar heel Europa, dat in zulke gevallen over onze Russische hartstocht verbaasd is; wanneer bij ons iemand tot het katholicisme overgaat, dan wordt hij beslist jezuïet en dan nog wel een der meest onderaardsche, wanneer hij atheïst wordt, dan zal hij ongetwijfeld gaan eischen dat het geloof in God met geweld, dat is dus zelfs met het zwaard, worde uitgeroeid! Hoe komt dat, vanwaar opeens zoo'n razernij ? Maar weet ge dat dan niet ? Dit is de reden: hij heeft een vaderland gevonden, dat hij hier niet ontdekt had, en hij verheugt er zich over; hij vond een oever, een grond en wierp zich neer om hem te kussen! De Russische atheïsten en Russische jezuïeten ontstaan immers niet louter uit ijdelheid, niet enkel uit de gemeene ijdelheids-

Sluiten