Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij een plaats gezocht zoover mogelijk van de Chineesche vaas weg, voor welke Aglaja hem zoo bang had gemaakt. Is het mogelijk te gelooven, dat na Aglaja's woorden van gisteren een onuitbluschbare overtuiging in hem was ontstaan, een soort van verwonderlijk en onmogelijk voorgevoel, dat het niet anders zou kunnen of hij zou morgen die vaas breken, hoe hij er zich ook ver van houden zou, hoe hij ook het onheil zou trachten te ontsnappen? Toch was het zoo. In het verloop van den avond kwamen echter andere, sterke maar vreugdevolle indrukken zijn ziel vervullen; we hebben daar al op gewezen. Hij vergat zijn voorgevoel. Toen hij gehoord had, dat het gesprek over Pavlischtschef ging en Iwan Fjodorowitch hem opnieuw nader in kennis had gebracht met Iwan Petrowitch, was hij dichter bij de tafel gaan zitten en had zich precies neergelaten in den leunstoel naast de groote prachtige Chineesche vaas, die bijna op gelijke hoogte van zijn elboog, iets naar achteren, op een voetstuk stond.

Bij zijn laatste woorden was hij plotseling van zijn plaats opgestaan, onvoorzichtig gebaarde hij met een hand, zijn schouder bewoog iets en .... een algemeene kreet weerklonk! De vaas wankelde, aanvankelijk alsof ze besluiteloos was: of ze niet op het hoofd van een der oude heeren zou neerkomen, maar plotseling wendde ze zich naar den tegenovergestelden kant, naar den kant van den nog maar net in ontzetting wegspringenden Duitscher, en stortte op den grond in stukken. Rumoer, kreten, kostbare scherven op het vloerkleed verstrooid, schrik, verbazing — o het is moeilijk, en men moet het ook maar niet trachten, zich voor te stellen hoe het den vorst te moede was. Maar het is ons onmogelijk om geen melding te maken van een zonderling gevoel, dat hem juist op datzelfde oogenblik trof en dat hem plotseling helder werd boven de heele menigte van andere verwarde en ellendige gevoelens uit: geen schaamte, niet het schandaal, geen vrees, noch het onverwachte maakten den meesten indruk op hem, maar: dat de voorspelling vervuld was! Wat

Sluiten