Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nee, bij God, mijne gedachten zijn alle zoo eenvoudig... Ge gelooft het niet? Ge glimlacht? Weet, dat ik soms laf ben, omdat ik het geloof verlies; straks toen ik hier kwam dacht ik: „o hoe zal ik met hen spreken ? Hoe moet ik beginnen, opdat zij er tenminste iets van begrijpen?" Wat was ik bang, maar ik was voor u het bangst, vreeselijk, vreeselijk! En wat was er dan toch om bang te zijn; is het niet schandelijk, dat ik bang was? Wat doet het er toe, dat men tegenover één leider zoo n massa achterlijken en slechten telt? En nü is mijn blijdschap, dat ik er thans van overtuigd ben, dat er in 't geheel niet zulk een massa is, maar enkel levend materiaal! Dat is toch niet verontrustend, dat wij belachelijk zijn, niet waar? Want het is immers inderdaad zoo, dat wij belachelijke, lichtzinnige menschen zijn, met verkeerde gewoontes, dat wij ons vervelen, niet weten te zien, niet weten te begrijpen, wij zijn immers allen zoo, allen, èn gij, èn ik, èn zij! En zie, nu voelt gij u toch niet gekrenkt, omdat ik u in uw gezicht zeg, dat gij belachelijk zijt ? Maar als ik daarin gelijk heb, zijt gij dan soms geen materiaal ? Weet ge, mijns inziens is het soms zelfs goed om belachelijk te zijn, zelfs heel goed: men kan elkaar eerder vergeven, men kan zich ook eer verzoenen. Men begrijpt niet alles opeens, en men begint niet direct bij de volmaaktheid! Om tot de volmaaktheid te komen, moet men eerst veel niet begrijpen. Maar wij begrijpen te vlug en begrijpen zoo misschien ook niet goed. Dit zeg ik tegen u, tegen u, die al zooveel hebt weten te begrijpen en .... niet te begrijpen. Ik ben nu niet bang voor u; ge zijt immers niet boos, dat zoo'n jongen zulke woorden zegt? Natuurlijk niet! O gij verstaat het te vergeten en zoowel hen te vergeven die u beleedigd hebben als hen die u in niets beleedigd hebben; en dat is immers het moeilijkst van alles: om hen te vergeven, die u in niets hebben beleedigd en juist omdat zij niet beleedigd hebben en dus uw klacht tegen hen ongegrond is: zoo heb ik het ook verwacht van voorname lieden, dat is het wat mij, toen ik hier kwam, drong om het uit te spreken, maar ik wist niet hoe ik het zeggen

Sluiten