Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begeven, om te hooren of hij in den nacht niet gestorven was en dat men zei, dat hij zeker spoedig sterven zou. Om twaalf uur kwam dan ook Lebedef zelf thuis en bezocht den vorst, eigenlijk maar „voor een oogenblikje" om naar zijn „kostbare gezondheid," enz. enz. te informeeren, en om bovendien het „kastje" na te zien. Hij liet niets anders hooren dan achs en ochs, en de vorst gaf hem gauw zijn afscheid; toch trachtte Lebedef hem over het toeval van gisteren nog uit te vragen, al was het duidelijk, dat hij er al in alle bizonderheden van wist. Na hem kwam Kolja, ook voor een oogenblik, binnen loopen; deze had inderdaad haast en was in hevige en sombere onrust. Hij begon daarmee, dat hij ronduit en met nadruk den vorst opheldering vroeg over alles wat men voor hem had verborgen, erbij voegend, dat hij den vorigen dag het grootste gedeelte al vernomen had. Hij was geweldig en diep geschokt.

Dan vertelde hem de vorst de heele zaak, met alle mogelijke meegevoel, waartoe hij maar in staat was, terwijl hij de feiten nauwkeurig beschreef, wat den armen jongen als de bliksem trof. Hij kon geen woord meer uitbrengen en schreide zwijgend. De vorst voelde, dat dit voor hem een dier indrukken was, die blijvend zijn en voor altijd een breuk in het leven van een jongeling slaan. Hij haastte zich hem zijn zienswijze der zaak mee te deelen, erbij voegend, dat, raar zijn meening, de dood van den ouden man misschien ook wel hoofdzakelijk een gevolg was der ontzetting, die in zijn hart na het misdrijf was achtergebleven, en dat daartoe niet iedereen in staat was. Kolja's oogen schitterden, toen hij den vorst had aangehoord:

— Ganja en Warja en Ptitzin zijn nietswaardigen! Ik zal geen kwestie met ze maken, maar vanaf dit oogenblik gaan onze wegen uiteen! Ach, vorst, uit wat gisteren gebeurd is heb ik veel nieuws ervaren; dat is mij een les! Ik reken nu ook, dat allereerst ik verplicht ben om voor moeder te zorgen; al is ze ook bij Warja onder dak, dat alles is niet dat,...

Sluiten