Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij sprong op, zich herinnerende, dat men op hem wachtte, vroeg in de gauwigheid naar de gezondheid van den vorst en zei nog eensklaps, haastig, toen hij het antwoord gehoord had :

— Is er niet nog iets anders ? Ik heb gehoord, gisteren... (overigens heb ik het recht niet), maar indien gij ooit ergens of in wat dan ook een trouwen helper noodig hebt, dan staat hij voor u. Ik geloof, dat wij beiden niet zoo erg gelukkig zijn, is het wel ? Maar .... ik vraag niet verder, ik vraag niet verder....

Hij vertrok en de vorst verzonk nog dieper in gepeins; allen profeteerden ongeluk, allen maakten al gevolgtrekkingen, allen keken alsof ze iets wisten, zelfs iets dat hem onbekend was; Lebedef vroeg hem uit, Kolja zinspeelde er direct op, en Wjera schreide. Eindelijk maakte hij een geërgerde handbeweging en dacht: „Vervloekt die ziekelijke argwaan!" Zijn gezicht klaarde op, toen hij om één uur de Jepantschins zag, die hem „maar voor een minuutje" kwamen bezoeken. En ze kwamen ook werkelijk maar „voor een minuutje". Lisaweta Prokof jevna had, toen ze van de koffietafel was opgestaan, verklaard, dat ze allen dadelijk en met elkaar een wandeling zouden doen. Deze verzekering was gegeven in den vorm van een bevel, bruusk, droog, zonder ophelderingen. Allen gingen uit, dat is te zeggen, de moeder, de dochters en vorst Schtsch.. Lisaweta Prokofjevna sloeg onmiddellijk de richting in tegenovergesteld aan die, waarin ze dagelijks hun wandeling deden. Allen begrepen, wat de zaak was, maar allen zwegen, uit vrees mamatje te prikkelen, en zij zelf ging vooruit zonder om te zien, alsof ze zich voor verwijten en weerleggingen wilde vrijwaren. Eindelijk maakte Adelaïde de opmerking, dat men op een wandeling toch niet zoo behoefde te rennen en dat je met mamatje niet mee kon komen. s

— Zóó staat het, keerde Lisaweta Prokofjevna zich om, -[we komen nu langs hem. Wat of Aglaja ook moge denken, en wat daar later ook van moge komen, hij is toch geen vreemde voor ons, en bovendien is hij nu ook nog onge-

Sluiten