Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Gij hebt het niet goed begrepen, zei zij, — ik ben niet gekomen om met u . ... te twisten, al houd ik ook niet van u. Ik ... ik ben bij u gekomen .. . om menschelijk te spreken. Toen ik u liet vragen, stond al voor mij vast waarover ik u wou spreken, en ik zal mijn besluit niet laten varen, al zoudt gij mij ook in 't geheel niet begrijpen. Dat ware des te erger voor u, maar niet voor mij. Ik wilde u antwoorden op dat wat gij mij geschreven hebt, en u persoonlijk antwoorden, omdat mij dat geeigender scheen. Hoor dus mijn antwoord op al uw brieven: ik kreeg voor het eerst medelijden met vorst Ljev Nikolajewitch op denzelfden dag, dat ik met hem bekend werd, en daarna toen ik alles hoorde, wat op den avond bij u was voorgevallen. Ik kreeg medelijden met hem, omdat hij zoo'n goedhartig mensch is, en in zijn eenvoud geloofde, dat hij gelukkig kon worden . .. met een vrouw .. . van zoo'n karakter. Wat ik voor hem vreesde, dat is ook bewaarheid: gij hebt hem niet kunnen liefkrijgen, hebt hem gekweld en weggeworpen. Gij hebt hem daarom niet kunnen liefkrijgen, omdat gij te trotsch zijt.... nee, niet trotsch, ik vergis me, maar omdat ge ijdel zijt.... dat is het zelfs ook niet: ge zijt zelfzuchtig, tot in het krankzinnige, ten bewijze waarvan ook uw brieven aan mij kunnen dienen. Ge hebt zoo'n eenvoudig mensch, als hij is, niet kunnen liefhebben, en hebt zelfs misschien hem wel in stilte veracht en uitgelachen, gij hebt alleen uw schande bemind en de onafgebroken gedachte, dat gij geschandvlekt zijt en dat men u beleedigd heeft. Indien uw schande minder zou zijn of in 't geheel niet zou bestaan, — zoudt gij u ongelukkiger voelen (Met een zeker genot zei Aglaja deze

woorden, die met haastigen drang ontsprongen, maar die zij al lang had voorbereid en zich ingedacht, die zij zich al had ingedacht toen ze van het huidige onderhoud zelfs nog niet droomde; met haatvervulden blik volgde zij hun uitwerking op het van ontroering verwrongen gelaat van Nastasja Filippovna.) — Gij herinnert u, vervolgde zij, — dat hij mij toen een brief heeft geschreven; hij zegt, dat gij van dien brief wist

Sluiten