Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toorn vlamde op in Aglaja s gezicht.

— Ik wilde van u weten, sprak zij vast en met nadruk, ~ met welk recht gij u mengt in zijn gevoelens voor mij ? Met welk recht hebt gij het gewaagd mij brieven te schrijven? Met welk recht verklaart gij elk oogenblik, aan hem en mij, dat gij hem lief hebt, nadat gij hem toch zelf hebt laten

varen en zoo beleedigend en schandelijk van hem zijt

weggeloopen ?

— Ik verklaar noch aan u, noch hem aan, dat ik hem

liefheb, zei Nastasja Filippovna met klem, — maar ge

hebt gelijk, ik ben van hem weggeloopen.... voegde ze, nauw hoorbaar, eraan toe.

— Hoe wilt ge zeggen, dat ge dat „noch aan hem, noch aan mij" hebt verklaard, riep Aglaja uit, — en uw brieven dan? Wie heeft u opgedragen, om ons te verloven en mij te overreden met hem te trouwen? Is dat soms geen verklaring? Waarom dringt gij u aan ons op? In het begin dacht ik, dat gij, doordat gij er u mee bemoeide, mij integendeel afkeer tegen hem wildet inboezemen, en mij ertoe brengen, dat ik met hem brak, en eerst later heb ik slechts geraden, wat de zaak was: gij hadt u ingebeeld, dat ge met

al die grimassen een groote heldendaad verrichtte Nu,

kondt ge hem dan liefhebben, als ge zóo uw ijdelheid liefhebt? Waarom zijt ge niet eenvoudig hier weggegaan inplaats van mij zotte brieven te schrijven? Waarom trouwt ge thans niet met den nobelen man, die u zoo bemint en u de eer aandeed van u zijn hand te bieden? t Is maar al te duidelijk waarom niet: als ge met Rogoshin trouwt, wat blijft er dan nog aan beleedigd-zijn over? Ge ontvangt daarmee zelfs grooter eer! Jevgeny Pavlowitch zei van u, dat gij te veel gedichten hadt gelezen en „te ontwikkeld waart voor

uw omstandigheden"; dat ge een romanvrouw waart

met witte handjes; voeg daar uw ijdelheid nog bij en ge hebt alle oorzaken

— Hebt gij soms geen witte handjes ?

Wonderlijk snel en geheel openlijk, was het tot deze

Sluiten