Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder jouw oogen, zou je van mij weggaan en haar nog wel aan je arm meenemen ? Dan moge je vervloekt zijn daarvoor, dat ik op jou alleen vertrouwd heb. Ga weg, Rogoshin, ik heb je niet noodig ! riep ze bijna zonder besef uit, met geweld de woorden uitstootend, met verwrongen gelaat en verdroogde lippen; klaarblijkelijk zelf geen spier van haar heele grootdoenerij geloovend, maar terzelfder tijd verlangend het oogenblik te rekken, al zou het ook maar voor een seconde zijn, en zichzelf te misleiden. De uitbarsting was zoo heftig, dat er gevaar voor h.aar leven scheen te zijn; zoo leek het den vorst ten minste. — Zie hem! riep ze eindelijk naar Aglaja, terwijl ze met de hand naar den vorst wees. — Indien hij niet dadelijk bij mij komt, mij neemt en jou verlaat, neem hem dan mee, dan laat ik hem je, dan heb ik hem niet noodig!

Zoowel zij als Aglaja bleven als in afwachting staan, en beiden keken, als verdwaasden, den vorst aan. Maar het is mogelijk, en men kan het zelfs wel als zeker beweren, dat hij niet ten volle de beteekenis dezer uitdaging begreep. Hij zag slechts een wanhopig, ontzind gelaat voor zich, dat zooals hij eens aan Aglaja gezegd had, hem „voor eeuwig het hart doorboord had. Hij kon het niet langer dragen en keerde zich met smekend verwijt naar Aglaja, terwijl hij op Nastasja Filippovna wees:

— Dat kan toch niet! Zij is immers .... zoo ongelukkig !

Hij bracht echter die woorden nauwelijks ten einde, verstomd door een vreeselijken blik van Aglaja. Die blik drukte zooveel leed en tegelijk zoo'n eindeloozen haat uit, dat hij de handen samensloeg, een kreet gaf en op haar toevloog, maar het was al te laat. Zij had niet verdragen dat hij ook maar een oogenblik wankelde, met de handen voor het gezicht had ze uitgeroepen: „Ach mijn God!" en was de kamer uitgerend, met Rogoshin achter haar aan, om haar de straatdeur te ontgrendelen.

Ook de vorst liep er heen, maar op den drempel legden zich twee armen om hem. Het verslagen en verwrongen gezicht van Nastasja Filippovna keek hem ver-

Sluiten