Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van gewicht zou worden voorgesteld, had afgewacht, om luide en in aller tegenwoordigheid zijn zienswijzen kenbaar te maken, achtbare menschen van rang te beschimpen, met zijn verloofde in t publiek te breken en toen hij zich tegen een knecht verweerde, die hem er uit zou zetten, een prachtige Chineesche vaas te breken. Daaraan voegde men bij wijze van karakteristiek van hedendaagsche zeden toe, dat de onzinnige jonge man werkelijk van zijn verloofde, de generaalsdochter, hield maar enkel met haar gebroken had uit nihilisme en terwille van het te verwachten schandaal, om zich niet het genoegen te ontzeggen voor 't oog der heele wereld een verloopen vrouw te trouwen, en daardoor te toonen dat er naar zijn overtuiging geen verloopen en deugdzame vrouwen zijn, maar enkel „vrije vrouwen," dat hij aan de geldige en oude indeeling niet geloofde maar dat hij slechts enkel geloofde in „het vrouwenvraagstuk." Dat ten slotte een verloopen vrouw in zijn oogen nog iets meer gold dan een niet-verloopene.

Deze opvatting scheen zeer geloofwaardig en werd door het meerendeel der villabewoners aanvaard, en dat te meer, omdat ze door de feiten van den dag bevestigd werd. Zeker, vele dingen bleven onopgehelderd: men vertelde, dat het arme meisje haar verloofde (volgens sommigen: „haar verleider ) zoo lief had, dat zij, den dag nadat hij met haar gebroken had, en dat nog wel terwijl hij bij zijn minnares zat, naar hem toe was geloopen; anderen verzekerden daarentegen, dat hij haar met opzet naar zijn minnares toe had gelokt, enkel uit nihilistische gezindheid, dat is, om haar te smaden en te beleedigen. Maar hoe het ook mocht zijn, de belangstelling voor het gebeurde groeide met den dag; vooral, omdat er niet de minste twijfel aan was, dat de schandelijke bruiloft werkelijk zou plaats vinden.

En zie, indien men ons opheldering zou vragen, niet aangaande de nihilistische trekken in de geschiedenis, o neen! maar enkel eenvoudig in hoeverre het vastgestelde huwelijk met de werkelijke wenschen van den vorst overeenkwam, en

Sluiten