Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook haar ouders hadden gevonden. Deze geschiedenis bereikte den vorst den volgenden dag door Hippolyt. Deze had, waar hij al niet meer van bed kwam, opzettelijk om den vorst gestuurd om hem dit bericht over te brengen. Wij weten niet hoe dat gerucht tot Hippolyt Was doorgedrongen, maar toen ook de vorst hoorde van de kaars en den vinger, had hij zoo gelachen, dat Hippolyt er zelfs verbaasd over was; daarop was hij plotseling gaan beven en in tranen uitgebarsten .... Hij was over 't algemeen in die dagen in de grootste onrust; iets kwellends waarvoor hij geen naam wist, bracht hem in erge verwarring. Hippolyt beweerde ronduit dat hij hem niet bij zijn verstand vond, maar dat kon men nog geenzins met vastheid zeggen.

Wanneer we al die feiten opsommen terwijl we van ophelderingen ons onthouden, dan is het in geenen deele ons verlangen om onzen held in de oogen onzer lezers te rechtvaardigen. Integendeel, wij zijn ten volle bereid om met de uitingen van weerzin in te stemmen, dien hij zelfs bij zijn vrienden, tegen zich gewekt had. Zelfs Wjera Lebedef was eenigen tijd op hem verontwaardigd; zelfs Kolja was verontwaardigd, zelfs Keiler was het, tot op het oogenblik waarop men hem verzocht om getuige te zijn, om van Lebedef zelf maar heelemaal niet te spreken, die zelfs tegen den vorst begon te intrigeeren, ook al uit een zelfs volkomen gemeende verontwaardiging. Maar daarover zullen we het later hebben. Over 't algemeen kunnen wij geheel en ten zeerste meevoelen met een paar zeer krachtige en zelfs psychologisch diepe woorden van Jevgeny Pavlowitch, die deze zonder er doekjes om te winden tegen den vorst zei in een vriendschappelijk gesprek op den zesden of zevenden dag na de gebeurtenissen bij Nastasja Filippovna. We maken inmiddels de opmerking, dat niet alleen de Jepantschins zelf, maar ook allen, die direct of indirect met de familie Jepantschin verbonden waren, het noodig hadden gevonden om alle betrekking met den vorst ten eenenmale af te breken. Vorst Schtsch. bijvoorbeeld, draaide zelfs het hoofd om als hij den vorst ontmoette en

Sluiten