Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor uzelf ontleden, en zal ik u uzelf als in een spiegel toonen, zoo precies weet ik wat de zaak was en waarom ze zoo is geloopen! Als jongeling smachttet ge in Zwitserland, uw verlangen was naar Rusland als naar het onbekende maar beloofde land; ge hebt vele boeken over Rusland gelezen, boeken, die misschien voortreffelijk, maar voor u schadelijk waren; ge zijt er gekomen in den eersten gloed van den daden-dorst, ge vloogt om zoo te zeggen, op het werkelijke leven af! En zie, op dienzelfden dag vertelt men u de droeve en hartroerende geschiedenis van een gekrenkte vrouw, men vertelt het aan u, aan den kuischen ridder — en dan over een vrouw! Dan ziet gij op dienzelfden dag die vrouw; ge zijt verrukt van haar schoonheid, haar fantastische, demonische schoonheid — (ik geef immers toe, dat zij schoon is). Daarbij dan nog de zenuwen, daarbij uw epilepsie, daarbij ons Petersburgsch, zenuwschokkend dooiweer, daarbij die heelen dag in een onbekende en voor u bijna fantastische stad, een dag van ontmoetingen en scènes, een dag van onverwachte kennismakingen, een dag vol der onverwachtste werkelijkheid, de dag der drie mooie meisjes Jepantschin en onder deze een Aglaja, daarbij de vermoeidheid, de doezel in het hoofd, daarbij het salon van Nastasja Filippovna en

de toon in dat salon en wat denkt ge dan, dat ge van

uzelf op dat oogenbiik hadt kunnen verwachten?

Ja, ja, ja, zei de vorst weer hoofdknikkend, terwijl hij

begon te kleuren, — het was immers bijna zoo; en weet ge, ik had werkelijk bijna heel den vorigen nacht, in den trein, niet geslapen en evenmin den voorvorigen en ik was erg af.

— Nu ja, zeker, maar waar wou ik ook weer heen ? vervolgde Jevgeny Pavlowitch in vuur komend. — Het is duidelijk, dat gij om zoo te zeggen in een geestdriftige stemming de mogelijkheid hebt aangegrepen om in 't publiek de grootmoedige gedachte te toonen, dat gij, een vorst van oud geslacht, en een onbesproken mensch, een vrouw, die niet door haar schuld, maar door de schuld van een deftigen doordraaier gevallen was, niet als eerloos beschouwdet.

Sluiten