Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

angst? Daar valt niets van te begrijpen.... Misschien zelfs ook zonder lief te hebben?

— O nee, ik heb haar zielslief! Dat is immers.... een kind ; ze is thans een kind, een volslagen kind! O gij weet niets !

<— En ge verklaart tegelijk uw liefde aan Aglaja Iwanovna ?

— O ja, ja!

— Maar hoe dat? Ge wilt ze dus beiden liefhebben?

— O ja, ja!

— Neem me niet kwalijk, vorst, bedenk toch wat ge zegt!

— Zonder Aglaja kan ik ... ik moet haar beslist spreken ! Ik ... ik zal weldra in den slaap sterven; ik dacht dat ik dezen nacht al in den slaap zou sterven. O, als Aglaja maar wist, als zij alles wist... dat is te zeggen onvoorwaardelijk alles. Want hier moet men alles weten, dat is het eerste noodige. Waarom kunnen wij nooit alles aangaande den ander ervaren, wanneer dat noodig is, wanneer die ander schuldig staat! ... Ik weet trouwens niet wat ik zeg, ik ben in den war, ge hebt mij vreeselijk geschokt.. . Maar zij zal nu toch niet meer zoo n gezicht hebben, als toen, toen zij wegliep? O ja, ik heb schuld! Dat is het allerwaarschijnlijkste, dat ik in alles schuld heb! Ik weet nog niet waarin precies, maar ik heb schuld .. . Daar is iets zoodanigs, dat ik het u niet kan verklaren, Jevgeny Pavlowitch, en ik heb geen woorden, maar . . . Aglaja Iwanovna zal het begrijpen! O, ik heb altijd geloofd, dat zij het begrijpen zal.

— Neen, vorst, zij zal het niet begrijpen! Aglaja Iwanovna beminde als een vrouw, als een mensch, maar niet als.... een abstract wezen. Weet ge, mijn arme vorst, wat het waarschijnlijkste is? dat gij noch de eene, noch de andere hebt lief gehad!

— Ik weet het niet.... misschien, misschien; ge hebt in veel gelijk, Jevgeny Pavlowitch. Ge zijt bizonder scherpzinnig, Jevgeny Pavlowitch; ach, mijn hoofd begint me weer pijn te doen, laten we naar haar toe gaan! Om Godswil, om Godswil!

— Maar ik zeg u toch, dat ze niet in Pavlovsk is, ze is in Kolmino!

Sluiten