Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar eindelijk sprak Hippolyt als laatste gedachte uit: Ik vrees immers enkel voor Aglaja Iwanovna: Rogoshin weet hoe gij haar lief hebt; liefde om liefde; gij hebt hem Nastasja Ppovna ontnomen, hij zal Aglaja Iwanovna dooden; al is zij thans ook niet de uwe, dat zou u toch bitter zijn, niet waar?" Hij bereikte zijn doel; toen de vorst bij hem wegging, wist hij zich geen raad meer.

Reeds zou het huwelijk den volgenden dag plaats vinden, toen die waarschuwing voor Rogoshin geuit werd. Op dien avond dan, ontmoetten de vorst en Nastasja Filippovna elkaar den laatsten keer vóór het trouwen; maar Nastasja Filippovna was niet in staat hem rustig te maken; zelfs had zij integendeel in den laatsten tijd zijn onrust meer en meer vergroot. Vroeger, dat is te zeggen nog eenige dagen geleden, had zij, wanneer zij te samen waren, alle krachten ingespannen om hem op te vroolijken, daar zij erg bang was voor zijn somberheid; ze had zelfs geprobeerd voor hem te zingen; meestal vertelde ze hem echter alles wat er aan grappigs maar in haar opkwam. De vorst had bijna altijd den schijn aangenomen, alsof hij het erg prettig vond en had ook soms inderdaad gelachen om de flonkerende geestigheid en het klare gevoel, waarmee zij verhalen kon, wanneer zij op dreef was, en zij was dikwijls op dreef. Als zij den vorst zag lachen, als zij den indruk merkte dien het op hem maakte, werd zij verrukt en begon zich trotsch te voelen. Nu namen evenwel haar somberheid en geslotenheid bijna met het uur toe. Zijn meening over Nastasja Filippovna stond vast, maar als dat niet het geval ware geweest, zou alles in haar hem thans raadselachtig en onbegrijpelijk zijn voorgekomen. Maar hij geloofde oprecht, dat hare opstanding nog mogelijk was. Hij had volkomen in waarheid aan Jevgeny Pavlowitch gezegd, dat hij haar waarlijk en ten volle lief had en in zijn liefde voor haar lag werkelijk iets als de neiging tot een beklagenswaardig en ziek kind, dat men moeilijk, ja zelfs onmogelijk, aan zichzelf on overlaten. Hij gaf aan niemand uitleg van zijn ae~ voelens tegenover haar en hield er zelfs niet van om erover

52

Sluiten