Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze traden het kabinet binnen. Sedert de vorst in dat vertrek geweest was, had het eenige verandering ondergaan; dwars door de kamer hing een groen zijden gordijn, met aan beide kanten een doorgang, dat van het kabinet een alcoof afschoot, waarin Rogoshin's bed stond. Het zware gordijn was neergelaten en de doorgangen waren gesloten. In het vertrek was het echter zeer donker; de Petersburgsche „witte" zomernachten begonnen te verduisteren en als het geen volle maan geweest was, zou men moeilijk nog iets in Rogoshin's donkere kamers met de neergelaten gordijnen hebben kunnen onderscheiden. Het is waar, nu kon men nog gezichten onderkennen, zij het ook niet scherp. Dat van Rogoshin was bleek als gewoonlijk, zijn oogen zagen doordringend naar den vorst, met sterke schittering maar als onbeweeglijk.

—- Zou je niet een kaars opsteken ? vroeg de vorst.

— Nee, dat is niet noodig, antwoordde Rogoshin; dan nam hij den vorst bij den arm en drukte hem op een stoel; zelf ging hij tegenover hem zitten, terwijl hij den stoel zoo stelde, dat zijn knieën bijna die van den vorst raakten. Tusschen hen in stond eenigszins ter zijde een klein rond tafeltje.

— Zet je, laten we even gaan zitten! zei hij, als wilde hij hem daartoe overreden. Een oogenblik zwegen zij. — Dat wist ik ook wel, dat je in dat hotel zoudt zijn, begon hij, zooals soms iemand doet, die ter inleiding van de hoofdzaak het eerst heeft over bijkomstige kleinigheden, die niet rechtstreeks met de zaak verband houden. — Toen ik op de gang kwam heb ik ook gedacht: misschien zit hij daar nu wel en wacht op mij, zooals ik op hem in ditzelfde oogenblik? Ben je bij die onderwijzersweduwe geweest?

— Ja. De vorst kon het nauwlijks zeggen, zoo hevig klopte zijn hart.

— Daar heb ik ook aan gedacht. Dat zal nog gepraat geven, dacht ik.... en dan dacht ik verder: ik zal hem hierheen halen om te overnachten, zoodat we dezen nacht samen zijn ...

— Rogoshin! Waar is Nastasja Filippovna? fluisterde de

Sluiten