Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

im Van eene dergelijke familiariteit is onder onze Hollanders nooit iets te bespeuren geweest. Men is bij ons altijd doodgevallen op zijn burgerlijk fatsoen. Maar toch stond de Gouverneur-Generaal in de 17e eeuw de gemeente heel wat nader dan in den tijd van het Reglement op pracht en praal. Dat bleek ook bij zijne installatie of „voorstelling .

De overdracht van het bestuur had plaats in de vergaderzaal der Regeering en ter presentie van de hooge colleges. Wanneer aldaar de nieuwe Landvoogd was beeedigd, den eed van trouw had ontvangen en gelukgewenscht was, bega zich de Regeering naar het bordes aan het Paradeplein (8 273), alwaar de schutterij met een paar compagnieën soldaten'een carré vormde, terwijl eene menigte toeschouwers zich binnen de verdere ruimte verdrong. Dan las de Secretaris der Hooge Regeering het benoemingsbesluit voor, waarop het oudste lid der Regeering tot het publiek in het algemeen de vraag richtte, of het den nieuwen Generaal als zoodanig erkende en beloofde te eerbiedigen, en wanneer dan „ja was gegalmd, werd Zijn Edelheid opnieuw gelukgewensch en begonnen de salvo's en kanonschoten te daveren, also eerst die algemeene erkenning het zegel op de benoeming drukte. Vermoedelijk werd bij deze ceremonie een oud scheepsgebruik gevolgd. Men bespeurt nog een naklank der vroegere gelijkheid van meester en dienaar, schipper en vo , zoodat de schipper eerst schipper was, wanneer zijne maats hem als meerdere hadden erkend. In haar eenvoud was deze plechtigheid heel wat pakkender dan de opgeschroefde en door een reglement beheerschte drukte bijvb. bij Van eer Parra's optreding, die, als toppunt van smakeloosheid, werd gecombineerd met 's mans verjaarfeest.

§ 1344 * Overigens was het Bataviaasch leven, zooals gezegd buitengewoon eentonig. Werd er eens een vuurwerkje afgestoken, dan was de kroniekschrijver direct bij de hand om het gewichtig feit te boekstaven, 's Avonds om zeven uur gingen de poorten toe, om 8 uur werd de taptoe geslagen, om negen luidde de klok voor het sluiten van kroegen en herbergen

Sluiten