is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten aanzien van het onderwijs, zoodat het kerkelijk college geheel buiten bemoeiing met de tweede Latijnsche school werd gehouden. Echter liet Camphuijs in 1684 weer een schoolreglement van de Kerk uitgaan. In 1778 kregen Curatoren en Scholarchen naar aanleiding der prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen omtrent de middelen tot uitbreiding van het Evangelie, het toezicht op het onderwijs in geheel Indië. Er had toen op 1 Aug. 1778 in de kerk te Batavia het eerste openbare examen van de schooljeugd plaats „in het leezen, schrijven, cijfferen, cathecizeeren en zingen", waarbij niet alleen de beste leerlingen maar ook de beste onderwijzers prijzen ontvingen. Dat is later herhaald1, doch spoedig zijn Curatoren en Scholarchen weer ingeslapen en hebben niets meer van zich laten vernemen.

§ 1406. Wat men in Nederland van de school verwachtte, blijkt uit de instructie, die de Amsterdamsche Kerkeraad in 1611 voor de Indische schoolmeesters opstelde: zij zouden onderwijs geven in lezen, schrijven en godsdienstleer. De Bataviasche Kerkorde van 1643 gaat echter verder en neemt in het leerplan eerstens den godsdienst op, tweedens gehoorzaamheid, derdens lezen, schrijven en rekenen, vierdens goede manieren en Nederlandsche taal. Dat beoefenen van de deugd der gehoorzaamheid was vooral eene zaak van belang op de scholen van het Wees- en het Armhuis, waar de kinderen eerbied leerden bewijzen aan den Binnenvader en de Regeering „als van God aangesteld". Den meester werd uitdrukkelijk voorgeschreven er op toe te zien, dat zijne pupillen op straat voor „alle deftige lieden" hun hoedje afnamen, en net zoo ,,'umble" zouden doen als Uriah Heep, die met zulk uitnemend gevolg de armenschool had bezocht. Het reglement van 1684 eischt, dat de schoolmeesters zullen zijn van de ware religie, dat zij „alle gedruckte boecken en geschreven papieren promptelijck leesen" kunnen, eene goede hand schrijven, de psalmen Davids

§ 1407. zingen en „redelijck cijfferen". Zooals bekend, werd vooral op mooi schrift gelet en het is een feit, dat vele Mardijkers goed hadden leeren schrijven. Zelfs op Formosa is van schrijven

Oud Batavia II