is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel werk gemaakt, dat aldaar nog een honderd jaar lang na de vernietiging der Compagnies nederzetting de landstaal werd geschreven met Oud-Hollandsch karakter. In 1778 nam men geen genoegen meer met dit sober program en drong de Regeerïng aan op de uitzending van één goeden meester en één goeden ondermeester, beiden op een behoorlijk salaris. Het blijkt niet, dat daaraan gevolg werd gegeven. De woning van den meester was in het schoolgebouw, zooals (photo K 17) op Rach's plaat van de Spinhuisgracht en op nevensgaanden plattegrond is te zien, waaruit ook blijkt, hoe bekrompen de localiteit was en dat er oudtijds geene klassenafscheiding bestond. Behalve vrije woning genoot de meester een rijksdaalder of 8 a 10 per maand. In 1812 wordt het salaris van den meester in het Weeshuis verhoogd tot 12 Realen.

§ 1408. Van hoe gering belang de taalkwestie werd geacht en hoe machinaal het onderwijs geschiedde, volgt wel daaruit, dat ook slavenkinderen werden toegelaten en dat men in 1778, tegelijk met de poging om het Nederlandsch op de scholen meer ingang te doen vinden, Mohammedaansche en Chineesche kinderen naar de scholen lokte, waar zij dan uit Christelijke boekjes lezen zouden leeren. Hiervan, dacht men, zou een bovennatuurlijke invloed uitgaan ten bate hunner bekeering, al begrepen de stumpers geen woord van den inhoud. Een inlandsch soldaat leert immers ook wel een woord als „bovenbandschroef" zoowat nazeggen en dat voorwerp tegelijk heel precies aanwijzen; waarom zouden dus ïnlandsche kinderen den catechismus niet in het Hollandsch leeren? In 1786 eerst zag men van de poging af om op alle scholen alleen Nederlandsche vragenboekjes te gebruiken. Voortaan zou op ééne in het Maleisch, op eene andere in het Portugeesch les worden gegeven; in 1788 werden twee scholen voor het Portugeesch bestemd, eene voor het Maleisch.

§1409. Eerst in 1778 is er sprake van eene verdeeling in klassen, zoodanig dat de kinderen pas in de hoogste klasse rekenen leerden. In plaats van eene klok gebruikte men bij de lessen een halfuurglas. Vacantie behalve de Zon- en feestdagen