Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soms wordt ook, naast de afwijkende regeling der bijzondere wet, de algemeene bepaling van het B. W. gehandhaafd. Zoo in art. 25 der Motor- en Rijwielwet K Een ander maal wordt omgekeerd uitdrukkelijk verboden een verband tusschen twee instellingen te leggen. Zoo maakt art. 1653 B. W. onmogelijk, het vervoercontract te beschouwen als een variant van de aanneming van werk, die in het B. W. (art. 1640 e. v.) wordt geregeld, hetgeen natuurlijk niet belet, dat op deze overeenkomst de algemeene regels betreffende overeenkomsten (B. W. titel I, II en IV) wél toepassing vinden moeten. Niet altijd vindt men echter een zoo ondubbelzinnig antwoord. Dan dient men van geval tot geval na te gaan, hoe de verhouding is. Ook daarbij late men zich echter leiden door de gedachte, dat in geval van twijfel de regels van het B. W. de grondslag blijven vormen, waarop de bijzondere, elders gegeven, regeling, is opgebouwd. Dat volgt, zooals Suyling 2 het uitdrukt, uit de centrale plaats, welke het B. W. in ons privaatrecht inneemt.

§ 11. De inhoud van ons verbintenissenrecht is voor het allergrootste deel ontleend aan den Code Civil. De samenstellers van dit laatste wetboek hebben hun taak in conservatieven zin opgevat 3 en — naar hun eigen erkentenis — grootendeels geput uit twee Fransche schrijvers, Domat (17e eeuw) en Pothier (i8e eeuw). Waar men iets opnam, dat niet in de werken van deze geleerden voorkwam, is het meestal ontleend aan de rechterlijke practijk, zooals die tegen het einde der i8e eeuw in Frankrijk gold 4. Bjj iedere onduidelijkheid of onzekerheid in den tekst van den C. C. pleegt men dan ook allereerst Pothiers Traité des obligations of — minder vaak — Domat's: Ees lois civiles

1 Wet van 1905; de later in vele opzichten gewijzigde tekst in Stbl 1925, n°. 24.

2 Inleiding tot liet B. R. II blz. 3. Zie over al deze vragen ook Diephuis I, blz. 149—161.

3 De geschiedenis van het tot stand komen van den C. C. is door mededeeling der gewisselde stukken en der gehouden redevoeringen beschreven door Penet, Recueil complet des travaux préparatoires du C. C en Locre, Legislation de la France. " '

* Deze vindt men beschreven in de beide groote verzamelwerken van 1ierun, Questions de droit en Répertoire de jurisprudence Francaise Verder, om slechts een der voornaamste te noemen, in Bourton Le Droit commun de la France et la coutume de Paris

Sluiten