Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling 1 als wat de gevolgen van het verzuim betreft. Ook in deze gevallen kan het leiden tot schadevergoeding en eventueel ontbinding. 2 Ook hier gaat het risico over op de in gebreke gestelde partij, v. z. v. het niet reeds te voren door haar werd gedragen3. De aannemer, die gesommeerd heeft tot opneming en goedkeuring van het werk, draagt daarna niet meer het risico van overmacht, die het bouwwerk doet te niet gaan. Evenwel is hij nog niet van alles af. Hij blijft belast met den plicht om het bouwwerk, dat hij heeft opgericht, te bewaken en te beschermen 4. Dat volgt uit art. 1272 en zal anders steun vinden in art. 1374. Vaak zal het daarom voorkomen, dat de partij, die het niet geaccepteerde goed moet bewaren, zich definitief wil bevrijden. Daartoe kan hij geraken door de ontbindingsactie in te stellen. De andere vragen, die bij dit onderwerp plegen besproken te worden, liggen verder af. Zij komen v. z. v. noodig van zelf ter sprake bij de bespreking van den invloed, die bij wederkeerige contracten door de wanpraestatie van de eene partij op de verbintenissen van de tegenpartij wordt uitgeoefend. 5 Dat zal geschieden bij de bespreking der overeenkomst.

rb. Utrecht 31 Jan. 1923, N. J. 1924, 452; Hof Amsterdam 2 Febr. 1921, N. J. 1921, 1121. Slechts éénmaal vond ik in een rechterlijke beslissing van mora creditoris gesproken. En daarin heeft het begrip crediteursverzuim eerder tot misverstand dan tot verheldering bijgedragen. Kantong. Zaandam 30 Sept. 1920, N. J. 1921, blz. 190.

1 De feitelijke omstandigheden brengen in deze gevallen vaak mede, dat het vragen van de praestatie van den debiteur — b.v. den kooper — geschiedt door hem de praestatie van zijn mede-contractant aan te bieden. Daarom spreekt men hier niet zelden van een aanbod, in plaats van van een sommatie. Het correctere spraakgebruik treft men meer aan, indien de kooper instructies moet geven, boord aanwijzen, acreditiefstellen of iets dergelijks.

2 Zie b.v. H. R. 13 Mei 1921, W. 10775 (noot Star Busmann) ; N. J. 1921, 793.

3 T. a. v. den aanbesteder uitdrukkelijk uitgesproken in art. 1643. 1 Een machine, die is aangeboden doch geweigerd en dus voor rekening

en risico van de tegenpartij bij de fabrikant blijft staan, moet niettemin met behoorlijke zorg worden behandeld. Rb. Dordrecht 12 Dec 1917 N. J. 1918, 321. '

5 Het zijn eigenlijk deze vragen, welke in de litteratuur op den voorgrond staan bij de bespreking van het z.g. crediteursverzuim.

Sluiten