Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet tijdig betaalde rente door middel van een proces wordt opgevorderd. En ook dan mogen de vervallen renten eerst worden gekapitaliseerd, indien zij een jaar geloopen hebben. Deze laatste beperking zal men wel van dwingend recht moeten achten, zoodat een overeenkomst, inhoudende dat ook de rente over een korter termijn zelf weer rente zal opbrengen, ongeldig is.1 Dit restant van een woekerwetgeving heeft in de praktijk eigenlijk slechts tot één vraag aanleiding gegeven n.1. tot die, of dit verbod ook toepasselijk is op de rente, welke in rekening-courant wordt opgenomen.

Alle bankiers toch plegen een rekening-courant tusschen hen en een cliënt bestaande ieder half jaar af te sluiten. Over en weer wordt dan rente berekend. Het saldo van de geheele afrekening, dat dus verkregen is, door óók rentebedragen in rekening te brengen, vormt den beginpost voor de nieuwe rekening. De Hooge Raad heeft dit toelaatbaar geacht2, doch bijna alle schrijvers hier te lande oordeelen anders. 3

Naast nadeel ontstaat voordeel. Eigen schuld van den benadeelde. Plicht tot beperking van de schade.

§ 71. Ten slotte dienen nog een paar bijzonderheden besproken te worden, welke voor den omvang van de schadevergoedingsplicht van belang kunnen zijn.

A. Ten eerste kan de vraag rijzen, welke invloed op den omvang dezer verplichting wordt uitgeoefend door het feit, dat de schade mede het gevolg is van een daad van den crediteur. Dikwijls vraagt men dan of de wanpraestatie het „gevolg" is van de „schuld" van den crediteur. Eigenlijk minder juist. 4 De schuld van den crediteur kan invloed hebben op diens aansprakelijkheid

1 Mogelijk verbiedt art. 1287 ook dat de debiteur zich bij voorbaat verbindt tot betaling van rente van rente. Zie SUYUNG II n°. 149

2 Arrest 1 Mei 1924, W. 11251; N. J. 1924, blz. 864; -HoB¥«rét- n°. 56.

3 Zie de noot van S. B. onder genoemd arrest in W. 11251. Als de H. R. oordeelt Suyling II n°. 149. Indien de H. R. gedacht heeft aan het eigenaardige der z.g. rekening-courant-overeenkomst, zou hij zeker een goed werk hebben gedaan de kenmerken van die overeenkomst uiteen te zetten. Tot dusverre heeft nog niemand dat eigenlijk kunnen doen. Zie de artikelen van Meyers in W. P. N. R. 2694—2695.

4 Zooals Asser-van Goudoever blz. 192, noot, terecht opmerkt.

Sluiten