Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boete-beding.

§ 72 De omvang van de schade, door wanpraestatie veroorzaakt, is - zooals hiervóór bleek - soms moeilijk precies in geld uit te drukken Taxatie door den rechter moge dan ten slotte tot vaststelling van een bedrag, als schadevergoeding, leiden, dat al e partijen hebben te aanvaarden, dit bedrag berust zelf ten deele op taxatie. In hetzelfde geval zal de eene rechter tot een geheel ander bedrag komen dan de andere.

Partijen kunnen hier zekerheid scheppen door te voren, m onderling overleg, het bedrag der schadevergoeding vast te stellen De crediteur behoeft dan noch het bestaan van schade, noch haar elementen, noch het bedrag, waarop zij moet worden getaxeerd te bewijzen. Zoon beding moet ook door den rechter worden geëerbiedigd.1 Wij zagen dat reeds bij de bespreking van art. 1285.

§ 73 De vaststelling van zulk 'een conventioneele schadevergoeding biedt voor partijen nog andere voordeelen. Zij kunnen daardoor ook bereiken, dat bij wanpraestatie een vergoeding wordt verkregen voor schade, die anders door den rechter niet in rekening zou worden gebracht. Zoo kan men b.v. de affectiewaarde bepalen van familiesouvenirs, welke voor een tentoonstelling worden uitgeleend. Zelfs verplichtingen, welker met-nakoming niet tot een schade-actie zou kunnen leiden, omdat de schade door geld niet te vergoeden is 2, kan men door toevoeging van een boetebeding daarvoor vatbaar maken (b.v. het geregeld stoppen van treinen aan een bepaald station; het bijwonen van een vergadering). Omgekeerd kan zoon beding ook strekken om de aansprakelijkheid van den debiteur te beperken 3. Ook m den regel dat schadevergoeding slechts in geld kan worden uitgedrukt4, kunnen partijen langs dezen weg wijziging brengen. Zoo kan geldboete door een praestatie van anderen aard worden vervangen.

iZie H. R. 17 April 1924, W. 11235, N. J. 1924 blz. 686.

2 Zie hiervóór § 56.

3 Zie hiervóór § 66.

4 Zie hiervóór § 55.

Sluiten