Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel niet verschuldigd is, indien het niet-nakomen aan overmacht is te wijten.1

§ 79. Ten slotte wijzen wij nog op art. 1341. Is de „hoofdver.bintenis", d. i. de verbintenis, waaraan het boetebeding kracht moet bijzetten, nietig, dan heeft ook dat beding zelve geen kracht. Dat is een gevolg van de bijkomende natuur van dit beding. Het moge dan kunnen dienen om, ook voor den rechter, op geld waardeerbaar te maken, wat hij anders daarvoor niet vatbaar zou achten, aan een verbintenis, die de wet als zoodanig niet erkent, tot welks nakoming de wet geen steun verleent en welks vrijwillige nakoming zij zelfs langs den weg van art. 1395 ongedaan helpt maken, aan zulk een verbintenis, kan men ook via den omweg van een boetebeding, geen legaal leven inblazen.

Omgekeerd kan het echter ook voorkomen, dat het boetebeding nietig is (b.v. omdat als boete een verboden praestatie is bepaald) doch de hoofdverbintenis niet. In dat geval gaat de nietigheid ook niet verder dan noodig is. De hoofdverbintenis blijft bestaan, het boetebeding wordt voor niet geschreven gehouden.

Ten slotte bevat deze afdeeling van het wetboek eenige bepalingen in verband met de deelbaarheid of ondeelbaarheid van hoofdpraestatie en boete. Voor zooveel dat noodig is, zal daarop bij de bespreking der deelbaarheid in het algemeen worden ingegaan. Veel commentaar eischen deze bepalingen (art. 1346 1348) trouwens niet.

1 Wel kunnen pp. overeenkomen, dat ook ingeval de hoofdverbintenis door overmacht niet kan worden nageleefd, een zeker bedrag door den debiteur zal worden betaald, een boetebeding in den zin der wet is dat niet.

Anders ligt de zaak, indien de schuldenaar het risico op zich neemt voor een of meer vormen van overmacht. De organisator van een tentoonstelling neemt b.v. alle risico op zich voor het vervoer der bem geleende voorwerpen. Dan blijft de hoofdpraestatie verschuldigd ook in die gevallen, waarin anders een beroep op overmacht mogelijk ware geweest en blijft ook de schadevergoeding verschuldigd, indien die hoofdverbintenis niet wordt nageleefd.

Sluiten