Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tatieschulden niet in aanmerking komen, als men nagaat, welke schulden door compensatie kunnen te niet gaan. De uitzondering is — de wet zegt het uitdrukkelijk — een gevolg van de oorzaak dezer schulden. Zij zal dan echter ook algemeen werken.

V. SCHULDVERMENGING.

§ 174. De rechten van den schuldeischer kunnen, vóór de verbintenis te niet gaat, op een ander overgaan. Erfrecht of een andere wijze van rechtsovergang onder algemeenen titel, cessie (endossement) en subrogatie, kunnen dit te weeg brengen. De bepalingen van het erfrecht kunnen ook een anderen debiteur in de plaats doen treden van den overledene. Ook kan van den aanvang af de schuldenaar vervangbaar zijn gesteld. Ieder dezer vormen van rechtsovergang kan tot gevolg hebben, dat de qualiteiten van schuldeischer en schuldenaar in dezelfde persoon vereenigd worden. Een der meest voorkomende gevallen van dien aard is dat van den vader, die aan zijn zoon geld heeft geleend en bij zijn dood dien zoon als eenigen erfgenaam nalaat. De schuldenaar wordt op die wijze zijn eigen schuldeischer of omgekeerd. Dat door dit samenvallen van hoedanigheden de schuld te niet gaat, spreekt haast van zelf. Dit is wat de wet schuldvermenging noemt1 (art. 1472).

Degene, die crediteur en debiteur is, zal feitelijk worden voldaan. Art. 1473 geeft dan ook slechts een zeer begrijpelijke uitwerking van het begrip der schuldvermenging door er eenerzijds op te wijzen, dat afhankelijke vorderingsrechten als borgtocht te niet gaan, indien de hoofdschuld door vermenging verdwijnt, doch dat, indien de borg, b.v. krachtens erfrecht tevens schuldeischer wordt, de schuld bestaan blijft. Wat in het laatste geval te niet gaat, is de borgtocht, meer niet.

Hoe is het, indien er twee of meer hoofdelijk verbonden schuldenaren zijn, waarvan een tevens schuldeischer wordt, b.v. om-

1 Een niet zeer juiste uitdrukking, daar niet twee schulden vermengd worden, doch schuld en vorderingsrecht, of, nog juister, de hoedanigheid van schuldeischer met die van schuldenaar.

Sluiten