Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgen te doen intreden, dienen die handelingen echter aan bepaalde door de wet omschreven vereischten te voldoen. Zoowel aan de handelende personen als aan den inhoud der handeling en — soms — ook aan haar vorm worden meer of minder nauwkeurig omschreven eischen gesteld.1 Worden zulke voorschriften niet nageleefd, dan staat het weer aan den wetgever om te bepalen, welk gevolg ieder dier overtredingen zal hebben. Het is een vraag van doelmatigheid of men zulk een gebrekkige handeling desondanks (altijd of in sommige gevallen) toch geldig wil achten, dan wel nietig verklaren. Ook tusschenvormen zijn denkbaar. Men kan binnen zekere grenzen herstel van het gebrek toestaan of wel de nietigheid niet algemeen, doch slechts t. a. v. bepaald aangewezen personen doen werken. Al deze gevallen komen in onze wet voor.

§ 180. Absolute (volstrekte) en relatieve (betrekkelijke) nietigheid.

Indien bij het sluiten van een huwelijk niet in acht is genomen een der bepalingen van de in art. 154 genoemde voorschriften, zal het huwelijk niettemin geldig zijn2. De eenige sanctie op deze bepalingen wordt dus gevormd door het plichtsbesef van den ambtenaar van den Burgerlijken Stand, welk besef evenwel een stevigen steun vindt in de mogelijkheid, dat overtreding van deze bepalingen aanleiding kan geven tot tuchtmaatregelen of zelfs tot een strafvervolging. Hetzelfde zal het geval zijn, indien een voogd zijn boekje te buiten gaat door gelden van den minderjarige op andere wijze te beleggen dan art. 449 veroorcontract, het verrichten van een rechtmatige of onrechtmatige daad. Alleen bij rechtshandelingen spreekt men van nietigheid. Hoe zou het ook anders. Nietigheid is toch altijd: net krachtens wetsvoorschrift mei-intreden van het rechtsgevolg, dat beoogd werd.

1 Eischen van de eerste soort zijn b.v. de handelingsbekwaamheid, of de toestemming des kantonrechters, welke voor de geldigheid van vele handelingen van den voogd noodig is; eischen aangaande den inhoud der handeling zijn b.v. gelegen in het verbod van overeenkomsten met ongeoorloofde oorzaak of van handelingen, waardoor crediteuren opzettelijk worden benadeeld; vormvereischten zijn b.v. de authentieke akte bij de schenking, de vormvoorschriften voor testamenten gegeven, die voor huwelijksvoltrekking, erkenning van kinderen, enz.

2 Ook overtreding der artt. 108, 112, 126—128, leidt niet tot nietigheid daar niemand bevoegd is de nietigheid te doen uitspreken en zonder uitspraak van den rechter, een huwelijk nooit nietig is (art. 140).

Sluiten