Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervangen. De overeenkomst door een minderjarige gesloten, kan worden vervangen door eene, waarbij de vader of de voogd namens den minderjarige optreedt. Voor een informeele schenking kan een latere, bij authentieke acte gedaan, worden in de plaats gesteld (zie art. 1930). De voogd, die handelde zonder de noodige vergunning van den kantonrechter te hebben gekregen, kan later, nadat deze toestemming is verleend, dezelfde transactie nog eens en thans in onberispelijken vorm herhalen.

In al de genoemde gevallen treedt een geldige rechtshandeling m de plaats van een ongeldige. Wordt later nakoming gevraagd, dan geschiedt dat op grond van de nieuwe, geldige, handeling.' De oude, ongeldige, is immers vervallen. Het tijdstip waarop de handeling verricht is, is dat, waarop de nieuwe, geldige, handeling tot stand komt. Wat daarvóór geschiedde is waardeloos.

Dit alles is echter niet, wat wij bevestiging noemen. Daaronder verstaan wij een nadere rechtshandeling (zij kan den vorm hebben van een overeenkomst, doch ook eenzijdig 1 zijn), waardoor aan de gebrekkige handeling de kracht van een geldige handeling wordt gegeven. Wat dan in 't vervolg de partijen bindt is de oude, nader van haar gebreken ontdane, handeling.

Niet alle nietigheden kunnen op die wijze verholpen worden. In de eerste plaats kunnen ongeoorloofde rechtshandelingen niet worden bevestigd, evenmin als zij door een latere kunnen worden vervangen. Eveneens zal het testament van een onder curateele gestelde krankzinnige altijd nietig blijven. De curator kan m dit opzicht zijn curandus niet vertegenwoordigen. Ook vormvereischten, waarvan partijen niet mogen afwijken, zullen niet door een latere bevestiging, in welken vorm ook gedaan, tot geldige handelingen kunnen worden verheven.

Een uitgewerkte theorie van dit onderwerp en van de verschillende mogelijkheden behoeven wij hier echter niet te geven. Wij behoeven hier slechts te beantwoorden de vraag, in hoeverre de m de achtste afdeeling van titel IV behandelde, overeenkomsten enz. door bevestiging van hun gebrek kunnen worden ontdaan. Ten aanzien van alle hier behandelde gevallen verklaart art 14922 bevestiging (hier bekrachtiging genoemd) mogelijk. De bevesti-

1 B.v. een aanbod van gereede betaling. Dat is een vorm van vrijwillige nakoming die volgens art. jg2g een bevestiging medebrengt. g 688 e v °P de formuleering van dit artikel bij Diephuis X blz.

Sluiten