Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

HOOFDSTUK VI. - De schadevergoeding. 50. Wanpraestatie verplicht altijd tot schadevergoeding ■ naast nakoming kan vergoeding van schade door vertraagde nakoming worden gevorderd. 64 ., 51. Ook kan gevorderd worden vergoeding van schade

door het geheel uitblijven der praestatie geleden ' 65 „ 52 Schadevergoeding bij onvoldoende praestatie 67 ., 53- Hoe schade te berekenen bii niet-nakoming van

wederkeerige verbintenis? 57

„ 54- Wettelijke voorschriften over den omvang der schadevergoeding 6

„ 55- Schadevergoeding kan alleen in geld worden uitgedrukt 6

„ 56. Alleen vergoeding voor op geld waardeerbare schade; krachtens bijzondere wetsbepaling ook in

andere gevallen

„ 57- Taxatie van het bedrag door den rechter strikt 'bewijs niet gevorderd

„ 58. Schade-elementen, 1. geleden verlies« „ 59 Schade-elementen, 2. gederfde winst ' 77

„ 00. Omvang der te vergoeden schade; rechtstreeksche en meer verwijderde gevolgen, voorzienbaarheids-

eisch -

„ 61 Causaliteit 7

., 62. Rechtstreeksche en meer verwijderde schade '70

h 03. v oorzienbaarheid

„ 64. Wat moet voorzien zijn, de oorzaak of ook de omvang der schade. ... oT „ 65 Arglist '

., 66 Vaststelling — vooraf — aan het bedrag der schadevergoeding g2

" 2o Schadevergoeding bij geldschulden, art. 1286 ' 83

„ 68. \ ervolg van § 67 8i

„ 69. Vervolg van § 67 en 68

,.7° Het verbod van'rente op rente. 87

„71. Invloed op den omvang der te vergoeden schade van

a Eigen schuld van den benadeelde 88 b. Plicht tot beperking der schade door den benadeelde

c Naast nadeel ontstaat voordeelno 72—79- Boete(straf-)beding 91

HOOFDSTUK VU. - Overmacht. „80. Wat onder overmacht te verstaan? . . q7 „ 81. Te onderscheiden van verwante vragen . 98

Sluiten