Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

§ 168. De uitzondering op den regel van art. 1470, door

art. 1467 gemaakt 213

„ 169 Bezwaren tegen de opvatting van den H. R. omtrent de gevolgen der cessie 215

„ 170. Bepeiking en uitbreiding der wettelijke compensatieregeling door overeenkomst; afstand van compensatie 216

, 171. Kan ook te voren compensatie worden uitgesloten ? 218

„ 172. Facultatieve compensatie 219

„ 173. Eenzijdige werking der compensatie? .220

V. Schuldvermenging.

» x74- Begrip en werking der schuldvermenging 221

VI. Kwijtschelding.

., r75- Begrip. Kwijtschelding door eenzijdige handeling

mogelijk 222

„ 176. Niet aan eenigen vorm gebonden 224

„ 177 Bewijs . . 225

VII. Vernietiging der overeenkomst waaruit een verbintenis ontstond.

„ 178. De wet geeft geen algemeene voorschriften over

nietigheid " .... 227

„ 179. Voldoen rechtshandelingen niet aan de eischen der wet, dan is in verschillende gevallen verschillende regeling van de gevolgen denkbaar 227

„ 180. Soms blijft de handeling geldig; soms is zij absoluut

nietig, soms relatief 22g

„181. Is een algemeene rechtsgrond aan te wijzen voor de

absolute en relatieve nietigheid ? 230

„ 182. Nietigheid van rechtswege en nietigheid door den rechter uit te spreken, verschil met vorige onderscheiding 2

„ 183. Nietigheid, door een rechter uit te spreken, kan niet door iedereen gevraagd worden; daarom kan zij wel een absolute nietigheid zijn 233

„ 184. Vanwaar komt de eisch van des rechters tusschenkomst?

„ 185. Wat behandelt de achtste afdeeling van titel IV? 236 „ 186. Welke overeenkomsten vernietigbaar? .... 237 „ 187. Omstandigheden die tot nietigverklaring kunnen

leiden 238

Sluiten