Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruw empirische aanwending ervan boven de behandeling met het antidiphtherie-serunt. Het poeder is koffiebruin van kleur, met enkele vuurroode deeltjes er in, en heeft een eigenaardigen reuk, min of meer overeenkomende met kamfer en met muskus tegelijk. De behandeling bestaat eenvoudig uit het inblazen van het Chineesche poeder in mond en pharynx-holte, door middel van een penneschacht of papierkokertje, met verbod van gebruik van allen drank of voedsel gedurende een uur na de bewerking. Al naar gelang van de hevigheid van het geval wordt deze operatie vier of meerdere malen per dag herhaald. De in te blazen hoeveelheid bedraagt telkens niet meer dan het volumen van een kleine erwt. Zoolang de behandeling met het geneesmiddel duurt, mogen de lijders geen vet of suiker gebruiken.1)

Zoowel Dr. Vorderman als Dr. Hymans van Anrooy spreken omtrent'deze door de Chineesche geneesheeren ( Chin.: Sin seh) toegepaste medicatie hun waardeering uit. En wat de werkingswijze van dit inblaas-poeder betreft, voegt de eerste daar nog aan toe: „Het kan niet twijfelachtig zijn, of deze is antiseptisch door het hooge gehalte aan gebrande borax, de daarin bevatte kool en de borneol. Volgens de nieuwste onderzoekingen zouden galzuren ook antiseptische eigenschappen bezitten, zoodat de, in de keelpoeders bevatte bezoar, die als een galsteen moet worden beschouwd, eveneens als zoodanig zal werken." 2)

§7.

Behalve de genoemde bezoarsteenen worden in de oude Europeesche pharmacopoea nog twee andere soorten genoemd, die echter slechts sterren van de tweede grootte waren aan den therapeutischen hemel, al. de Duitsche bezoar (Bezoar Germanicus), ook wel Gemzensteen (Gemskugel) genoemd en de Minerale bezoar, welke laatste niet van organischen oorsprong en dus geen eigenlijke bezoar was.

*) Dr- P- J- Hymans van Anrooy: Een geval van diphtheritls pharyngis behandeld met Chlneesch inblaaspoeder, Geneesk. Tijdschr. v. Ned. Indië, dl. 27, 1888, p. 228 vg.; J. van Dongen: Beknopt overzicht der meest gebruikte geneesmiddelen in N.O.-Indië (overdr. Pharmac. Weekblad 1913), p. 183 vg.

') Dr. A. G. Vorderman, t.a.Ov blz. 589 vg.

Sluiten