Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo veel wonderlijker is dan in de voorgaande houten en vruchten, dewelke veel bequamer zijn den steenzap te ontfangen dan een teere bloem of bloemknop, evenwel heeft Medusa haar niet verschoont." Zoo werd hem eens toegezonden een moestikmv menoer (R: Manorites), d.i. een steenvorming uit den knop van een melatibloem. R. knoopt aan dit wonderlijk natuurproduct het navolgend imposant verhaal vast: „De steen was gevonden in een tuin van een Duitsche familie, alwaar de huisvrouw in haar tuin tegen den avont de knoppen van deze bloem willende vergaderen, heeft onder anderen afgeplukt een knop, zoo zij niet beter wist, van een Manora-bloem, doch dewijl die haar los in de hand viel en wat zwaarder voorquam dan een natuurlijke bloem, bekeek zij; dié wat nader, en bevond het een wit steentje te zijn, alsof 'er een Manoorbloem uit alabast gesneden was, doch de deiling vaa de bladeren konde men niet bekennen: zij-riep tot getuigen het geheele gezelschap van haar man, en wees den steel daar het steentje gestaan had; deze namen het steentje mede en leiden het zonder agterdogt op de tafel, daar bij geval boerepons gestort was, een drank die van zuur limoenzap gemaakt word, welk zap het steentje rakende in korten tijd een hoekje daar afbeet." 1)

Hier zij nog aan toegevoegd, dat zich in de op blz. 61 bedoelde collectie moestika's, welke Dr. ƒ. G. F. Riedel op Celebes verzamelde, ook bevonden twee me/afi-paarlen en één ijempaka-paiel, welke naar het zeggen der landslieden in die bloemen waren gevonden.

§ 17.

Het domein der bovenbedoelde concrementen uit dieren en planten, of als zoodanig gedachte voorwerpen, is geenszins tot Celebes en de Moluksche eilandenwereld beperkt: zij komen overal in den Archipel voor en worden daar allerwegen voor geheel overeenkomstige doeleinden gebruikt.

„Het bezit van moestika, versteeningen in aardvruchten, boomen, ligchamen van dieren en menschen, heeft insgelijks groote nuttigheid", schreef de zendeling Harthoorn Uit Oost-Java, en hij noemt dan als voorbeelden: de moestika kebo, (versteening uit een buffel, die den bezitter zegent met rijkdom aan buffels), de moestika boemi (versteening in de aarde gevonden, welke rijkdom aan eten en

*) G. E. Rumphius, ta.p., blz. 325.

Sluiten