Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente, want de bedoelde onteigende terreinen waren nu wel eigendom, doch lagen buiten het Rotterdamsche territoir. Op 11 Januari 1929 werd dit voorstel door den Raad met 26 tegen 13 stemmen aangenomen.

Algemeen mag als bekend worden verondersteld, dat het daarna gereed gekomen wetsontwerp van 27 Januari 1931 ten doel heeft om eventueel de noodzakelijk geworden grensverruiming ten behoeve van havenaanleg in het westen van Rotterdam mogelijk te maken.

Hierdoor zouden gedeelten van Poortugaal en Rhoon en de gemeenten Pernis en Hoogvliet in haar geheel by het gebied van Rotterdam worden gevoegd.

Door allerlei omstandigheden traineerde tot op heden de indiening van dit wetsontwerp bij de Tweede Kamer, alhoewel reeds na onderging overleg op het grondgebied van Pernis een groote petroleumhaven bij de Vondelingenplaat is gegraven, enkele polders tot op dijkshoogte zyn opgespoten en de havenspoorweg van Rotterdam tot dit nieuwe havenkwartier zoo goed als geheel is doorgetrokken.

Onder dagteekening van 15 November 1933 is bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal een ontwerp van wet ingediend tot uitbreiding van het grondgebied van de gemeente Rotterdam met de gemeenten Pernis en Hoogvliet en deelen van de gemeenten Rhoon en Poortugaal. Verwacht mag derhalve worden, dat deze gebiedsuitbreiding met ingang van den in het wetsontwerp genoemden datum van 1 Mei 1934 haar beslag zal krijgen.

Ingevolge de voorgestelde grensregeling zullen de naar de gemeente Rotterdam overgaande gebieden met de daarop gevestigde personen bedragen voor:

Deze gebiedsuitbreiding, die in overeenstemming met het aanhangige wetsontwerp on den 21en December 1933 door de Tweede Kamer zonder debat en zonder hoofdelijke stemming is aangenomen, maakt het vrij zeker, dat in niet al te lang tijdsbestek, belangrijker en grooter veranderingen in dit geannexeerde gebied door Rotterdam tot stand gebracht zullen worden, dan nu reeds zijn geschied.

oppervlakte aantal inwoners

Pernis 1312 H.A. 4611

Hoogvliet 725 „ 1227

Rhoon 190 „ 500

Poortugaal 330 „ 250

Sluiten