Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Strijen, oudste dochter van heer Willem van Strijen en erfde daardoor de heerlijkheid Strijen.

De hiernevens gaande teekening van het Hof van Putten te Geervliet is gemaakt naar een 18e eeuwsche kopergravure, voorkomend in „Het verheerlijkt Nederland" van Isaac Tirion — 1757. Zij geeft echter den bouwstijl te zien van het einde der 16e eeuw. Het in de 14e eeuw gestichte slot zal dus later meermalen van vorm en uiterhjk veranderd zijn. (Afb. 1).

In de oude kruiskerk, die eveneens uit de 14e eeuw dateert, is in het koor nog een groote graftombe te zien, waaronder Nicolaas III van Putten, gestorven 11 October 1311, en zyn gemalin Aleid van Strijen, gestorven 26 Juni 1316, begraven liggen.

Het daarop voorkomende Latijnsche vers, ter eere van Aleid, is niet meer te ontcijferen, doch is bekend. 1) De graftombe wordt bedekt met beider, helaas geschonden beeltenis in liggende houding.

Het oude raadhuisje met zijn hooge stoep, zijn tuitgevel uit later tijd en zijn klokketorentje is nog intact en zeer bezienswaardig. Vooral het interieur is belangwekkend.

Het slot te Geervliet, gewoonlijk het „Hof van Putten" genaamd, was een sterk en beroemd slot. Het was omringd door een laag liggende open voorplaats — een basse-cour — waaromheen de breede slotgracht gegraven was. De toegang tot het slot had plaats door middel van een lange houten brug, waarop in het midden een val- of ophaalbrug was aangebracht. De toegang zelf bestond uit een monumentalen hoofdingang, die eenige meters boven de slotgracht gelegen was, omdat onder de hoofdverdieping van het complex vermoedelijke hooge kelders aangebracht waren.

Het hoofdgebouw, dat van baksteen was opgetrokken, was langwerpig, had een breed, massief front, was tamelijk hoog en beheerschte de gansche omgeving. Het had een vooruitspringend gedeelte, waarin de hoofdingang was gelegen en werd door een hoog dak afgedekt, dat voorzien was van diverse schoorsteenen en aan de zijkanten door een trapjesgevel werd afgesloten.

In aansluiting met het hoofdgebouw liepen gemetselde afsluitmuren, door zware conterforten ondersteund, rondom

*) Een en ander uit de geschiedenis van Poortugaal, door ds. T. A. van der Vlies.

Sluiten