Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de achterzijde is deze hofstede het aantrekkelijkst) daarom geeft de bijgevoegde teekening die zijde te zien, zooals zij in 1924 nog was. Later is die achterzijde weer wat verbouwd, waardoor zij veel schilderachtigs heeft verloren. Het woonhuis, dat door forsche, met roode pannen voorziene, steile daken wordt afgedekt, is hooger dan de aangebouwde schuur, doch brengt met zyn fraai hoog rieten dak een goede aansluiting te weeg. De indeeling van ramen en deuren is aan den lagen en lang gestrekten achtergevel zeer teekenachtig en vormt met den krachtigen hoog opgaanden sluitgevel een opvallend, goed werkend contrast. Een drietal aaneengebouwde oude arbeiderswoninkjes sluiten het groote achtererf van de wetering af.

Door de z.g. moderniseering der omgeving, waarbij het natuurschoon er niet op verbeterd is, is ook de aanblik op de aangrenzende hofstede er niet fraaier op geworden, doch niettegenstaande dat, zyn de omliggende gebouwen zelf nog ruimschoots de moeite waard om aandachtig bekeken te worden.

De naam „De Doele" wijst er op, dat deze hofstede vroeger wel voor andere oogmerken in gebruik is geweest. Men weet ook nog te vertellen, dat eertijds in de jaren 1783— 1787 hier een soort van uitspanning gevestigd was, waar o.m, weerbare bewoners van den omtrek, die naar de gewoonte van dien tijd burgercorpsen hadden gevormd, samen kwamen om zich in het gebruik der wapenen te oefenen, excercitiën te houden, en tevens om het onderling verkeer te bevorderen en politieke gesprekken te kunnen voeren. Uit die dagen dateert de naam, welken de latere boerderij steeds heeft behouden.

Wij keeren nu terug en vervolgen onzen tocht door het dorp over den Pastoriedijk, welke in de richting van de haven loopt. Er is hier echter weinig interessants te zien. Het eenige wat de moeite waard is vluchtig besproken te worden, zijn enkele binnendijks gelegen oude woonbuurtjes, die eenig cachet hebben. Overigens ziet men hier, evenals in vele andere dorpen waarin de bevolking toeneemt, een opeenhooping van leelijke kleine huizen, gebouwd in geheel verkeerd begrepen, nagebootste stadsarchitectuur. Wy passeeren enkele openbare gebouwen als het raadhuis, de school van de Ned. Herv. Gemeente en direct in de nabijheid van de haven, het kerkgebouw der Ger. Gemeente, bouw-

Sluiten