Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straat in den Ringweg overgaat. Ongeveer K.M. verder buigt hij, daar waar de Kikkershilscheweg zich met den dijk vereenigt, naar het zuiden af in de richting van het dorp Hoogvliet.

De Roozandschedijk, een oude hooge rivierdijk, heeft aan beide zijden breede, groene bermen met forsche iepeboomen beplant, die met hun machtige kruinen den verharden ryweg en het iets hooger gelegen voetpad overwelven en aan den beschaduwden dijk een voornaam en statig karakter geven. (Afb. 7). Hij behoort dan ook tot een der mooiste beplante dijken van het eiland IJselmonde, welke helaas hoe langer hoe schaarscher worden.

Alhoewel het eerste gedeelte van dezen dijk vrij kaal aandoet, daar bij de opspuiting van den aangrenzenden polder Madroel de dijkboomen gerooid zijn, krijgt men al heel spoedig den beplanten dijk in zyn mooien, ouden, imposanten toestand te zien.

Daardoor komt men als vanzelf onder den indruk van de prachtige wijde uitzichten over malsche, groene weiden, welige akkers of bloeiende boomgaarden, die aan weerszijden van den hooggelegen dijkweg in dit polderland aangetroffen worden. Verrassend fijn is het verschiet in zuidelijke richting, als men den blik laat weiden over de ruime, door begroeide dijken omgeven polders met dorpshuisjes en over in het groen verscholen boerderijen en molens, terwijl de slanke torenspitsen van de dorpen Poortugaal en Hoogvliet zich scherp afteekenen tegen een lichte Hollandsche lucht en een mooi silhouet vertoonen.

Een groot contrast vormt hiermède het uitzicht in noordelijke richting, naar de rivierzijde, waar in de verte fabrieken, scheepswerven, droogdokken, zeestoomers, kranen en lichters, enz. een geheel ander beeld te zien geven, dat weer meer past bij de groote, drukke en nijvere havenstad Rotterdam.

Niet ver van het begin van den dijk, ontwaart men aan de rechterzijde een groepje eenvoudige huisjes. Zij vormen de eenige bebouwing in den polder Oud-Smalland en zijn bekoorlijk door ligging en groepeering te midden van hoog opgaand geboomte. Zij worden de Smallandsche huisjes genoemd en hebben in vroegeren tijd vrij zeker tot een groote hofstede behoord.

Een halven kilometer verder bereikt men links van den dijk een groote, uit 1727 dateerende hofstede „De Oude

Sluiten