Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereischte medewerking te verleenen, voordat zekerheid zou bestaan, dat het havengebied onder bestuursmacht van Rotterdam zou worden gebracht. Ten slotte is evenwel het standpunt ingenomen, dat tegen de spoedeischende uitvoering van het Rotterdamsche haven plan geen bezwaar moest worden gemaakt, in het vertrouwen, dat een spoedige voorziening in een nadere regeling van de grenzen zou kunnen worden verwacht. *)

In 1929 werd alzoo de vergunning verleend het grootsche werk te doen aanvangen, dat kort daarna in twee gedeelten is aanbesteed. De eerste aanbesteding betrof het buitendijks en de tweede het binnendijks gelegen gedeelte, waarvan de werken in hoofdzaak bestonden uit het baggerwerk voor de te maken haven, het opspuiten van enkele polders, het aanleggen van een rivierdijk enz.

Millioenen kubieke meters grond zijn hierbij verzet, waardoor deze eertijds zoo vruchtbare streek veranderd werd in een nieuw centrum voor de petroleum-, benzineen olieindustrie, waar alreeds de American Petroleum Company, Pakhuismeesteren en de Bataafsche Petroleum Maatschappij zich hebben gevestigd.

Wanneer wij onzen blik laten gaan over deze imposante, wijde watervlakte met de steeds afwisselende, jagende wolkenluchten en de lartdelijke door de Oude Maas gescheiden dorpen Hoogvliet en Spijkenisse in het verschiet, dan vormt dit alles, hoewel nog vlak en kaal, waarom nu reeds boombeplantingen als stoffeering langs de nieuwe wegen en dijken zeker gewenscht zou zijn, een nieuw karakteristiek deel in onze gemeente, dat treffend aandoet; dan voelen wij dat dit grootsche werk, in moeilijke tijden ondernomen, in de toekomst voor Rotterdam van ongemeen belang moet zijn.

Een nieuwe havenspoorweg niet den aan de buitenzijde aangrenzenden verkeersweg, welke de Petroleumhaven van de monding af met het zuidwestelijk gedeelte van de Waalhaven verbindt, is, nadat dit eveneens belangrijke werk in 1931 werd aangevangen, reeds in vergevorderd stadium gekomen.

Voorts werd ten westen van de Petroleumhaven reeds een voorloopige 3 K.M. lange keiweg met rijwielpad aangelegd, die de Vondelingenplaat verbindt met den Voorweg,

') Zie blz. 4 der inleiding.

Sluiten