Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOGVLIET.

Nu wij binnen de grenzen van de gemeente Hoogvliet zijn gekomen, wenden wij onze schreden, voor wij naar de bebouwde kern van het dorp gaan, eerst over een afstand van iy2 K.M. in de richting van Pernis en volgen den Platten Droogedijk. Deze dijk, die even voorbij de bocht in den Platten Driedijk overgaat, was vroeger een lage buitenwater-

keering, die in den omtrek algemeen als de Boerenhoek bekend staat. Hij is met de hierop aansluitende, onder Pernis gelegen wegen als den Streefwaalscheweg, den Groenen Strienwaalsche- ook wel Achterweg genaamd — en den Hilleweg, een der oudste waterkeeringen van deze omgeving, daar hij in de eerste helft der 14e eeuw aangelegd is.

Op enkele plaatsen vertoont de Platte Driedijk wegverhoogingen, die de oude bedijking uit vroegere jaren nog duidelijk doen spreken.

Hetgeen ons naar den Platten Driedijk voert, niettegenstaande hij eenigszins buiten de richting van onzen tocht ligt, zijn de drie merkwaardige oude hofsteden, die hier in een prachtig begroeide, rustige omgeving zijn gelegen en eigendom van de gemeente Rotterdam zijn. Twee dezer hofsteden zijn hiernevens afgebeeld. (Afb. 13 en 14).

Wij passeeren, ter plaatse waar de Kouwenhovenscheweg op den Driedijk uitkomt, een op een plaatselijke wegverhooging gelegen boerderij, gemerkt A. No. 7 en bewoond door den pachter J. Schaberg.

Deze hoeve, waarin zooals in de meeste der boerderijen van deze streek een gemengd bedrijf wordt uitgeoefend, is uit bouwkundig oogpunt bezien, niet zoo belangrijk, doch maakt een welvarenden indruk. De ligging is buitengewoon gunstig, omgeven als de hofstede is door fraai boomgewas en vooral door ruime boomgaarden, die in den bloeitijd der vruchtboomen een tooverachtig effect maken en volop te genieten geven. Men behoeft waarlijk niet in het vroege voorjaar, wanneer de appel-, pere-, pruime- en kerseboomgaarden in hun volle bloesempracht prijken en hun geur verspreiden, naar de Betuwe te gaan om van die weelde te genieten. Men vindt die hier — onder den rook van Rotterdam — bijna even overvloedig.

Sluiten