Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwaart men enkele gebouwde en in aanbouw zijnde woningen voor het personeel van de petroleum-inrichtingen aan de Vondelingenplaat, welke bouwwerken geen slechten indruk maken.

Weldra bereiken wij de z.g. „Laning" een lage, prachtig begroeide zomerkade die tot de omringing van den voormaligen bergboezem behoorde. Nog niet lang geleden lag hier een der mooiste, kleine hofsteden uit den omtrek. (Afb. 18). Op 18 December 1932 is dit merkwaardige complex, dat uit de eerste helft der 18e eeuw dateerde, door brand totaal vernield. In de N.R. Courant van 20 December van dat jaar, heb ik aan deze verwoesting een kort artikel gewijd en er op gewezen, dat van deze interessante door moestuin en boomgaard, bouw- en weiland omringde hofstede, welke nu voorgoed verloren is gegaan, steeds een groote bekoring uitging. Het was in één woord: een waar prachtstuk.

Sedert ik mijn collectie van oude boerderijen samenstelde, zijn er helaas reeds vele merkwaardige hoeven gesloopt, zonder dat er een haan naar kraaide, of wel het vuur vernielde veel van wat ons op dit gebied was overgebleven. Men denke slechts aan de merkwaardige oude hofsteden „Egmondsoord" te Zuid-Beijerland, „Esterenburg" te Vierpolders bij Den Briel, en aan een te Kijfhoek bij Zwijndrecht, die alle binnen enkele jaren een prooi der vlammen zijn geworden.

Na het verdwijnen van dit typische, mooie boerderijtje, dat in de laatste jaren niet goed meer onderhouden werd, zijn aan deze prachtig begroeide „Laning" verschillende nieuwe huisjes gebouwd, die met de omgeving vloeken, waardoor ook het mooie van dien weg deerlijk werd geschonden.

De groote rivierdijk maakt op dit punt weer een dubbele bocht en juist daar sluit de Heersdijk op den Noordzijdschedijk aan. Een verharde grindweg, die evenwijdig loopt met en langs de binnenzijde van dezen zwaren dijk, eveneens een buitenwaterkeeringsdijk, voert over een afstand van 2 K.M. naar de boerderij genaamd ,,'t Huis te Engeland" welke bij iedereen, die wel eens de Oude Maas bevaren heeft, bekend is om hare eenzame ligging. Zij is eigendom van de gemeente Rotterdam en wordt door den pachter J. van der Linden bewoond. (Afb. 19).

Deze hofstede, die kort bij de Oude Maas en ver van de bewoonde wereld gelegen is, was in vroegere jaren het

Sluiten