Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervolgen wij den voorgenomen tocht in de richting van Poortugaal, en houden steeds den hoogen rivierdijk, die voorbij de kruising van den Groenen Kruisweg van naam is veranderd en Hoogvlietschedijk heet. (Afb. 20). De bebouwing vermindert bij het verlaten van het dorp zienderoogen en weldra komen we dan ook op het open gedeelte van den dijk die door den aanleg van den Groenen Kruis» weg geen onderdeel van den hoofdverkeersweg tusschen Rotterdam en de eilanden Putten en Voorne meer uitmaakt.

Aan de rivierzijde heeft men hier een prachtig gezicht op de weelderige begroeiing van de Meeuwenplaat en aan de andere zijde kan men ook volop genieten van het karakteristiekste en tevens economisch belangrijkste deel van ons land, van het mooie en vruchtbare polderland.

Spoedig bereiken wij de plaats waar de Hoogvlietschedijk scherp naar het zuiden afbuigt en komen hier op het grondgebied van de gemeente Poortugaal, waar de naam van dien dijk verandert in Welhoekschedijk.

POORTUGAAL.

Na ruim 2 K.M. afgelegd te hebben, komen wij langs de westzijde van de haven in het mooie dorp Poortugaal.

Poortugaal dat zoo naïef ligt in primitieve landelijke ongereptheid, heeft volgens oude gegevens, in vroegere eeuwen dichter bij de rivier de Oude Maas gelegen. Langzamerhand is het door het indijken van nieuwe polders, die op de buiteneronden

van de Oude Maas werden veroverd, verder van de rivier komen te liggen. Het dorp, dat door zijn haven, die uitmondt in het Poortugaalschegat, hetwelk met de Oude Maas nabij de Psychiatrische Inrichting „Maasoord" in verbinding staat, ligt stellig niet minder gunstig dan de reeds genoemde dorpen Pernis en Hoogvliet en is met stoomtram en autobus uit Rotterdam gemakkelijk bereikbaar, terwijl de nieuwe Groene Kruisweg vlak langs het dorp loopt.

Als dorp is Poortugaal interessanter, want reeds in de vroegste tijden werd het uitverkoren als plaats, waar een oudere tak van het geslacht der heeren van Putten een groot, sterk en fraai slot het bouwen dat „Valckesteijn" werd genaamd en dat zeker niet voor het reeds vroeger

Sluiten