Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbinding met den Achterweg, een laag gelegen pad, dat met de Dorpsstraat evenwijdig loopt. Voor het teekenen van een goed overzicht van deze boerderij, heb ik een van deze schuurtjes weggelaten.

De Albrandswaardschedijk, welke vlak bij deze boerderij zijn beginpunt heeft en een voortzetting van den reeds meermalen genoemden Welhoekschedyk is, beschermt den polder Albrandswaard en loopt door tot aan het bekende Rhoonscheveer.

Albrandswaard, dat een hooge heerlijkheid was en ongetwijfeld nog een begeerenswaardige bezitting is, heeft nooit een dorp of ambachtshuis bezeten. De polder is van hoogen ouderdom, daar hij reeds in 1248 vermeld wordt. Aan de binnenzijde van den zwaren rivierdijk treft men, kort bij Poortugaal, nog een Wiel of Waal aan, vermoedelijk ontstaan door een dijkbreuk tijdens de St. Ehzabethsvloed van 1421. Op een afstand van 1 K.M. van het dorp Poortugaal is aan den Albrandswaardschedijk de uitgebreide Psychiatrische Inrichting „Maasoord" gelegen.

Deze inrichting, die ongeveer 36 H.A. opgespoten terrein beslaat en in de jaren 1906—1909 gesticht is in den buitendijks gelegen Genever- en Kooipolder, welke met den Johannapolder in 1901 oorspronkelijk door Rotterdam aangekocht is met voorloopige bestemming tot terrein voor een gemeenteüjk krankzinnigengesticht en tot vestiging van een tweede drinkwaterleiding voor die gemeente, is op 10 Aug. 1909 in gebruik genomen, terwijl aan de tweede drinkwaterleiding geen uitvoering werd gegeven.

Het gesticht, dat in een zeer rustige, frissche omgeving gelegen is, heeft aan dezen eertijds zoo prachtigen, mooien en eenzamen dijk, groote veranderingen doen ontstaan.

Voor het personeel zijn zoowel boven- als benedendijks in het polderland vele woonhuizen gebouwd, welker aantal tot een gehucht is uitgegroeid, dat weldra door een nieuw aangelegden weg aansluiting op den Groenen Kruisweg eene betere verbinding met Rotterdam zal verkrijgen. De polder Albrandswaard met de Kijvelanden behoort thans onder het gebied van Poortugaal.

Na bezichtiging van het groote gemeentebezit van Rotterdam, keeren wij op onze schreden terug naar de bebouwde kom van Poortugaal, die niet groot doch zeer aantrekkelijk is. Van de bebouwing, leuk gegroepeerd en een aardig dorpsgezicht opleverende, vormt het raadhuisje, dat nog van

Sluiten