Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

santé traceeringen zijn aangebracht, werken zeer monumentaal.

De hoofdingang tot de kerkruimte ligt in den toren, terwijl zoowel in den noordelijken als in den zuidelijken zijgevel hulptoegangen aanwezig zijn.

Wanneer wij nu nog even het interieur der kerk bekijken, dan valt daarvan mede te deelen, dat dit tijdens de restauratie slechts enkele wijzigingen heeft ondergaan, doch overigens is gebleven als voorheen.

Het breede middenschip, dat aan weerszijden door een zuilenrij, onderling door geprofileerde spitsvormige scheibogen verbonden, de zijbeuken afsluit, draagt in hoofdzaak de groote zware bekapping, die in niet onderbroken vlakken over middenschip en zijbeuken heengaat.

Zware eikenhouten trekbalken der bekapping, rustende op muurstijlen en versierde karbeels dragen het houten tongewelf en verbinden de muren van het groote middenschip boven de scheibogen.

Het koor dat aan de achterzijde van buiten af een afzonderlijken toegang heeft, wordt voor consistoriekamer gebruikt en is van de groote kerkruimte door een uit 1680 dateerend, fraai koorhek afgesloten.

Een hoogen, mooi versierden preekstoel, die in 1774 werd vervaardigd en eertijds tegen een der zuidelijke zuilen stond, heeft men bij de restauratie van het gebouw verplaatst; hij is toen recht tegenover den hoofdingang voor het koorhek komen te staan. Door deze vèrplaatsing is de acoustiek in de kerk, die bij de oude plaatsing goed was, heel veel verminderd, zoodat het gesproken woord voor vele toehoorders onverstaanbaar is geworden.

Rijk versierde grafzerken, die zoowel den vloer der kerkruimte als van het koor bedekken, alsmede een fragment van een blootgelegde muurschildering, verhoogen de waarde van het kerkinterieur, hetgeen echter weer wordt verstoord door de in het middenschip aangebrachte houten kerkbanken, die zoowel door vorm als kleur niet bij dit interieur passen.

Dit hoogst merkwaardige geheel vrij liggende kerkgebouw, is omgeven door een groote ruimte, die vroeger als kerkhof werd gebruikt en nu gedeeltelijk is beplant en aangelegd, terwijl de nieuwe begraafplaats naast het kerkterrein is aangebracht.

Van het bezienswaardige kerkgebouw vervolgen wij den

Sluiten