Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De daarop voorkomende kwartieren zijn de manswapens der families, die door huwelijk aan het geslacht Oem verbonden waren.

Het is echter te betreuren, dat deze merkwaardige hardsteenen zerken niet in het inwendige der kerk zijn geplaatst. Zij zouden dan stellig minder van de afwisselende weersgesteldheid te lijden hebben dan nu.

Het Rhoonscheveer, dat wij nu vluchtig zullen behandelen is, wat het oudste gedeelte betreft in de directe omgeving van de haven gebouwd en het café, waaraan vroeger een boerderijtje verbonden was en dat volgens de gevelankers uit 1688 dateert, is een der oudste gebouwtjes van dit gehucht.

Langs den benedendijks gelegen Zantelweg, welke met de Dorpsstraat en den hoogen rivierdijk het poldertje ,,de Boomgaarden" omsluit, zijn in den loop der jaren kleine boerderijen en woonhuisjes bijgebouwd, welke het zielental van dit gehucht, waarvan het zooeven genoemde kerkje het verzamelpunt der kerkgangers is, aanmerkelijk hebben doen toenemen.

Ten zuid-oosten van de Rhoorischehaven strekt zich een complex buitengronden langs de Oude Maas uit, dat bekend staat onder den naam van „Klein Profijt". Op die buitengronden, die in hoofdzaak bestaan uit door enkele wegen doorsneden onbekaad griend- en rietland, was de in 1344 tot stand gekomen Staats-zalmzegenvisseherij „Klein Profijt I" gevestigd, die langs den rivieroever een vischkade bezat van 1 K.M. lengte. In 1915 is deze zalmvisscherij opgeheven en naar de overzijde der rivier onder Heinenoord. verlegd, alwaar zij, evenals de andere in haar omgeving en ook elders, door de geringe vangst niet meer loonend werkte en spoedig tot stilstand gedwongen werd. 1)

Op deze buitengronden bevindt zich ten oosten van de voormalige zalmvisscherij nog een groote eendenkooi, waarvan enkele op het eiland IJselmonde nog slechts sporadisch voorkomen. Het reeds lang bestaande kooibedrijf wordt door de familie Van Herk uitgeoefend, die sedert jaren en jaren deze eendenkooi in pacht heeft van de eigenares: de N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Rhoon, Pendrecht en Cortgene".

De talrijke gevangen wilde eenden worden aan ver schil-

') Zie artikel over den Zalmhandel te Kralingscheveer in mijn vorig boekje „Oostelijk Rotterdam", blz. 59.

Sluiten