Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lende poeliers en andere afnemers geleverd voor den verkoop aan particulieren.

Het Rhoonscheveer verlaten vrij nu langs den langen Essendijk, een oude, zware rivierwaterkeering, welke tot omstreeks het midden der 17e eeuw dienst deed, waarna nieuwe polders aan de buitenzijden ontstonden. Het uitzicht, dat wij van dezen met jonge boomen beplanten dijk aan beide zijden te genieten krijgen, is weer op een echt Hollandsen polderlandschap. Wij verlustigen ons op dezen dijk, waar het door het weinige verkeer vrij eenzaam is, in den aanblik op de mooie beplante bermen en op de uitgestrekte vruchtbare bouw- en weilanden, die aan de buitenzijde door den hoogen, jongeren rivierdijk worden omsloten, waarboven zich, in het verre verschiet, de teere contouren van het Overmaassche gebied (Beijerland en Hoeksche Waard, met de dorpen Oud-Beijerland en Heinenoord) tegen de machtige wolkenlucht, scherp afteekenen. Een heerlijk natuurtafereel, dat mij steeds boeide, wanneer ik in deze streek verzeild geraakte.

De Essendijk, die tot aan de buurschap „Oude Koedood" zeer schaarsch is bebouwd, begint zich pas op een afstand van ruim 2 K.M. van het Rhoonscheveer, alwaar de Molenpoldersche-Zeedijk op dezen dijk aansluit, in zijn ware, oude gedaante te vertoonen. Hier laten de breede dijkbermen een dijkbeplanting zien, die werkelijk eenig is. De zeer zware, hoog opgaande iepeboomen, die den dijk met de volle bladerkronen overhuiven en den loop van den weg in al zijn bochten reeds van verre aanduiden, geven aan dezen belangrijken, beschaduwden weg een voornaam en statig karakter. De kruinen der boomen, die zich geheel naar elkander toebuigen, vormen als het ware een majestueus hoog gewelf van groen over den weg.

Over een afstand van ongeveer 1 K.M. houdt deze oude, monumentale beplanting weer op. Wij gaan op die hoogte rechtsaf den lager gelegen Veerweg op, die na den eveneens mooi begroeiden Molenpoldersche-Zeedijk gekruist te hebben, als een rechte weg doorloopt naar de Oude Maas, waar het pontveer van Rhoon op Goidschalxoord gelegen is, waarvan vroeger zeer druk gebruik gemaakt werd, doch dat door de brug bij Barendrecht veel van zijn waarde heeft ingeboet. Bij dit veer kan men genieten van een gezicht op de Oude Maas, dat werkelijk prachtig is.

Aan het begin van dezen Veerweg ligt op D. No. 68 de

Sluiten